Kategori: Uzman Öğretmenlik Özet

Modül 4: Eğitim Araştırmaları ve Ar-Ge Çalışmaları Özet Ders Notları

Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlik meslek kanunu çerçevesinde ve kariyer basamağı doğrultusunda uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik kariyer basamağını devreye aldı. (ÖKBS) Uzman öğretmenlik sınavı 19 Kasım’da yapılacak. Uzman öğretmen adayları bu sınavda 9 modülden, Başöğretmenlik adayları ise bu 9 modüle ilave olarak 3 modüle daha yani toplamda 12 modülden sorumlu olacak. Milli Eğitim Bakanlığının 18 Temmuz […]

Eğitim Araştırmaları ve Ar-Ge Çalışmaları Özet 4. Bölüm

Soru: Bilimsel raporun bölümleri nelerdir? Cevap: Başlık kullanmanın temel amacı, çalışma hakkında okuyucuya bilgi vermektir. Başlık aynı zamanda çalışmanın genel yapısını yansıtması açısından da önemlidir. Her çalışmada yazar/yazarların adı ve yazarlara ilişkin kurum bilgisi yer alır. Özet bölümü kısa, ayrıntılı ve çok yönlü olmalıdır. Okuyucuların ilk incelediği bölümdür ve çalışma hakkında fikir vermelidir. Bu nedenle özet; bilgi yoğunluğu açısından yeterli […]

Eğitim Araştırmaları ve Ar-Ge Çalışmaları Özet 3. Bölüm

Soru: Eylem araştırması nedir? Cevap: Eylem araştırmaları (action research), bilimsel araştırma yönteminden daha çok mesleki gelişim modelidir. Eylem araştırması kişilerin kendi mesleki eylemleri hakkında araştırma yapmaları ve değişim için eyleme geçmeleri temelinde gerçekleşen sistematik bir müdahale sürecidir ve sosyal bağlamın içinde yer alan eylemlerin niteliğini geliştirme çalışmasıdır Soru: Eylem araştırmalarını nicel araştırmalar ile karşılaştırınız. Cevap: EA, çok az […]

Eğitim Araştırmaları ve Ar-Ge Çalışmaları Özet 2. Bölüm

Soru: Seçkisiz örnekleme yöntemleri nelerdir? Cevap:  Basit seçkisiz örnekleme: Örnekleme birimlerinin, evren listesinden seçkisiz olarak çekilmesidir. İlkokul öğretmenlerinin web 2.0 araçlarını kullanma düzeylerinin araştırıldığı bir çalışmada, kodlanarak oluşturulan okul listesinden belirlenen sayıda okulun seçkisiz (kura ile) seçilmesi basit seçkisiz örneklemeye örnek olarak verilebilir. Tabakalı örnekleme: Tabakalı örneklemede amaç; evrendeki alt grupların ağırlıkları oranında örneklemde temsil edilmelerinin […]

Eğitim Araştırmaları ve Ar-Ge Çalışmaları Özet 1. Bölüm

Soru: Bilimsel yöntem nedir? Cevap: Bilimsel yöntem, bir problemin veya sorunun belirlenmesi ile başlayan verinin toplanması, analiz edilmesi ve ulaşılan sonuçların yorumlanması ile tamamlanan bir süreçtir. Diğer bir tanımla; bilimsel yöntem, bilimlerin ortaklaşa kullandıkları betimleme ve açıklama yollarını kapsayan bir yanı ile eylemsel diğer yanı ile düşünsel bir süreçtir. Soru: Bilimsel yöntemin aşamaları nelerdir? Cevap: Bilimsel yöntemin 6 aşaması […]

Modül 3: Özel Eğitim ve Rehberlik Özet Ders Notları

Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlik meslek kanunu çerçevesinde ve kariyer basamağı doğrultusunda uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik kariyer basamağını devreye aldı. (ÖKBS) Uzman öğretmenlik sınavı 19 Kasım’da yapılacak. Uzman öğretmen adayları bu sınavda 9 modülden, Başöğretmenlik adayları ise bu 9 modüle ilave olarak 3 modüle daha yani toplamda 12 modülden sorumlu olacak. Milli Eğitim Bakanlığının 18 Temmuz […]

Özel Eğitim ve Rehberlik Özet 7. Bölüm

61. Soru: Özel yetenekli öğrencilerle gerçekleştirilen eğitsel uygulamalar nelerdir? Cevap: Bu öğrencilerle gerçekleştirilen eğitsel uygulamalar yaygın olarak gruplama, zenginleştirme ve hızlandırma başlıklarında toplanır. Gruplama: Gruplama stratejisi, özel yetenekli öğrencilere grup hâlinde eğitim verilmesiyle ilgilidir. Ancak bu gruplar tamamen özel yeteneklilerden oluşabileceği gibi, farklı yetenek düzeyindeki öğrencilerden de oluşabilir. Benzer şekilde gruplama zamanı bütün okul zamanını kapsayabileceği gibi, sadece […]

Özel Eğitim ve Rehberlik Özet 6. Bölüm

51. Soru: Bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP) nedir? Cevap: BEP, özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin takip ettikleri eğitim programı temel alınarak öğrencinin gelişim özellikleri, eğitsel gereksinimleri ve performans düzeyleri doğrultusunda hedeflenen amaçlara ulaşmaya yönelik hazırlanan ve bu bireylere verilecek destek eğitim hizmetlerini de içeren bireye özgü programdır. 52. Soru: Okullardaki BEP geliştirme biriminde kimler bulunur? Cevap: BEP geliştirme biriminde okul […]

Özel Eğitim ve Rehberlik Özet 5. Bölüm

41. Soru: Özel eğitim nedir? Cevap: Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin eğitsel ve sosyal gereksinimlerini karşılamak amacıyla geliştirilmiş bireyselleştirilmiş eğitim programları aracılığıyla özel olarak yetiştirilmiş personel tarafından uygun eğitim ortamlarında sürdürülen eğitimdir. 42. Soru: Zihinsel yetersizlik nedir? Cevap: Zihinsel yetersizlik, 22 yaşından önce ortaya çıkan, hem öğrenme, akıl yürütme, problem çözme gibi zihinsel işlevlerde hem de bireylerin günlük yaşamlarında gerçekleştirdikleri kavramsal, sosyal […]

Özel Eğitim ve Rehberlik Özet 4. Bölüm

31. Soru: SRP’de sosyal duygusal gelişim alanı amaçları nelerdir? Cevap: Sosyal duygusal gelişim alanı kapsamında öğrencilerin; I) Kendilerini tanımaları, duygularını anlamaları ve yönetmeleri, kişiler arası sağlıklı ilişkiler geliştirmeleri için gerekli bilgi, tutum ve davranışları edinmeleri, II) Kararlar vermeleri, amaçlar oluşturmaları, amaçlara ulaşmak için gerekli önlemleri almaları ve bu yönde çaba göstermeleri, III) Kişisel güvenliğini sağlamaları ve yaşam […]