MEB BAŞÖĞRETMENLİK ÖRNEK SORULAR 2 [14 Eylül 2022]

Millî Eğitim Bakanlığınca 19 Kasım’da yapılacak Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı’na girecek öğretmenler için 14 Eylül 2022 tarihinde yayınlanan örnek sorular.

Uzman öğretmenlik ve Başöğretmenlik Sınavlarına hazırlık MEB UZMAN ÖĞRETMENLİK ÖRNEK SORULAR 2. online test ve hazırlık soruları.

MEB Başöğretmenlik Örnek Sorular 2 [14 Eylül 2022]

14 Eylül Tarihinde Yayımlanan Başöretmenlik Sorularıdır.

1 / 25

1) Dersinizde teknolojik ve bilimsel gelişmelere yer vermek istiyorsanız kesinlikle üzerinde durmanız gereken kavramlar var: Sanal gerçeklik, yapay zekâ, uzay araştırmaları gibi. Etkinliğini yitirmiş, bilim dünyasının odağından uzaklaşmış çalış- malarla öğrencilerin ilgisini çekemeyeceğiniz gibi vizyonunu da genişletemezsiniz. Elektrikli arabalar yaygınlaşırken buharlı motorlara dönmek ister misiniz? Bu parçada önemi vurgulanan öğretim ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

2 / 25

2) Geri bildirimler, içerik açısından sınırlı veya ayrıntılı olarak verilebilir. Ayrıntılı geri bildirimlerin, düzeltme ve yönlendirmeleri içermesi sebebiyle, sınırlı geri bildirime göre öğrenmeye katkısının daha fazla olması beklenir. Buna göre, aşağıdaki geri bildirim ifadelerinden hangisinin öğrenmeye katkısının daha az olması beklenir?

3 / 25

3) Proje tabanlı öğretim yaklaşımına göre öğretim sürecindeki proje tasarıları; günlük yaşamla ilişkili, üst düzey zihinsel becerileri destekleyen, farklı kaynakları kullanmaya imkân sağlayan ve bilimsel yönteme dayanan yapıda olmalıdır. Öğrenciler proje tasarılarına uygun bir dizi etkinlik sonunda ortaya bir ürün koymalıdır. Buna göre, aşağıdaki ürünlerden hangisinin oluşturulma sürecinin, proje tabanlı öğretim yaklaşımının öğretim hedeflerine katkısının daha az olması beklenir?

4 / 25

4) Bir okuldaki matematik öğretmenleri dönem sonu sınavını ortak sınav olarak uygulamaya karar vermişlerdir. Sınavda yer alacak açık uçlu soruları birlikte hazırlayarak öğrencilerin yanıtlarını birlikte değerlendirmişlerdir. Ancak öğrencilerin sorulara verdikleri yanıtları değerlendirirken aynı öğrenciye, aynı soru için tüm öğretmenlerin birbirinden farklı puanlar verdiği görülmüştür. Puanlamada meydana gelen bu farklılığı ortadan kaldırmak için aşağıdakilerden hangisinin yapılması daha uygundur?

5 / 25

5) Bu dönem vize ve final sınavlarını ellişer soruluk çoktan seçmeli testler ile gerçekleştirdim. Bazı meslektaşlarım açık uçlu sorular kullanmadığım için beni eleştirdi. Evet, açık uçlu sorular öğrenci hakkında daha fazla bilgi sağlayabilir ancak benim 588 tane öğrencim var. Açık uçlu sorulardan oluşan bir sınavı tamamen okuyup notları girmem ne kadar sürerdi kestiremiyorum. Bu parçada çoktan seçmeli testin hangi özelliğinden dolayı tercih edildiği vurgulanmaktadır?

6 / 25

6) Her eylül ayında, ilkokul birinci sınıfa başlayan öğrenciler okula üst sınıflardaki öğrencilerden bir hafta önce başlar. Bir haftalık süreçte akademik hedeflerden daha çok, okulun ve çevresinin tanıtılması, temel ihtiyaçlarını nasıl giderecekleri konusunda farkındalık kazandırılması kısaca öğrencilerin içerisinde bulundukları yeni duruma alışmaları hedeflenir. Bu parçada sözü edilen uygulama aşağıdaki rehberlik hizmetlerinden hangisinin kapsamındadır?

7 / 25

7) Okul rehber öğretmeni Nermin Hanım, görüşme öncesinde rehberlik hizmetleriyle ilgili olarak danı- şanlarını “Rehberlik hizmeti bir anda olup biten bir iş değildir. Etkili sonuçlar alabilmek için belirli bir süre gerekir.” şeklinde bilgilendirmiştir. Buna göre, Nermin Öğretmen rehberlik ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisinin önemini vurgulamıştır?

8 / 25

8) Necmettin Öğretmen, eğitim-öğretim ortamını işitme yetersizliği olan öğrencisine göre düzenlemek istemektedir. Bunun için sınıfın aydınlatmasını uygun hâle getirmiş ve dışarıdan gelebilecek gü- rültülerin azaltılmasına yönelik önlemler almıştır. Buna göre, Necmettin Öğretmen’in yaptığı bu düzenlemeler aşağıdakilerden hangisinin kapsamında yer alır?

9 / 25

9) Aşağıdakilerden hangisi bir araştırma probleminin sahip olması gereken özelliklerden biri değildir?

10 / 25

10) Hizmet içi eğitime katılan öğretmenlerin akademik gelişimlerini izlemek isteyen bir kurum, bir tarama çalışması yapılmasına karar vermiştir. Bu çalış- manın aşamaları aşağıdaki gibi planlanmıştır. I. Hedef kitlenin tanımlanması II. Örneklemin seçilmesi III. Verilerin analizi IV. Verilerin toplanması V. Evrene genelleme Yapılan inceleme sonucunda bu sürecin aşamalarında bir yanlışlık tespit edilmiştir. Bu yanlışlığı düzeltmek için hangi aşamalar yer değiştirmelidir?

11 / 25

11) Kapsayıcı eğitim ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

12 / 25

12) Aşağıdakilerden hangisi kapsayıcı öğrenme ortamlarını oluşturmaya ve geliştirmeye yönelik olarak öğretmenlerin kendilerine sormaları gereken sorulardan biri değildir?

13 / 25

13) Yeryüzünün herhangi bir yerinde, uzun yıllar boyunca etkili olan hava koşullarının ortalama durumuna “iklim” denir. Buna göre, aşağıdakilerin hangisinde bir yerin iklim özelliğine değinilmiştir?

14 / 25

14) Aridite (kuraklık) indisine göre Türkiye’de karaların iç kısımları denizelliğin hâkim olduğu kıyılara nazaran daha kuraktır. Buna göre, aşağıdaki şehirlerin hangisinde kuraklığın şiddeti fazladır?

15 / 25

15) Sürdürülebilir kalkınma; ekonomik, toplumsal ve çevresel boyutları olan bir kavramdır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi sürdürü- lebilir kalkınmanın çevresel boyutu ile ilgili amaçlardan biridir?

16 / 25

16) Aşağıdakilerin hangisinde bir iletişim engeli söz konusu değildir?

17 / 25

17) İyi bir dinleyicinin dinleme esnasında aşağıdakilerden hangisini yapması beklenmez?

18 / 25

18) Aşağıdaki teknoloji alanlarından hangisi insanların öğrenme, düşünme ve karar verme süreçlerinin benzeşimini yaparak örüntüleri keşfeder, istatistiki modeller ve algoritmalar kullanıp problemlere çözümler üretir ve işlerin daha verimli yapılmasını sağlar?

19 / 25

19) Covid-19 salgınıyla hayatımızda daha geniş bir yer edinen uzaktan eğitim, farklı yöntemlerle gerçekleştirilebilir. Eş zamanlı uzaktan eğitimde öğretmen ve öğrenciler aynı anda bir video konferans sisteminde bir araya gelirken eş zamansız uzaktan eğitimde öğretmenin daha önce hazırladığı içeriğe öğrencilerin farklı zamanlarda erişebilmesine olanak sağlanmaktadır. Buna göre, eş zamanlı uzaktan eğitimi, eş zamansız uzaktan eğitimden ayıran özellik aşağıdakilerden hangisidir?

20 / 25

20) Babasının işi gereği yurt dışında yaşamaya başlayan Ahmet, yeni gittiği okulda kendisini ifade etmekte zorlanmakta ve öğretmenin yönergelerini anlamakta sorunlar yaşamaktadır. Ayrıca arkadaş edinmekte güçlük yaşayan Ahmet hedeflediği akademik başarıya ulaşamamıştır. Bu parçada Ahmet’in uyum ve entegrasyonuna engel olan sebeplerden hangisi vurgulanmaktadır?

21 / 25

21) Aşağıdakilerden hangisi okulu etkili kılma ve geliştirme sürecinde öğretmenlerin sahip olması gereken özelliklerden biri değildir?

22 / 25

22) Geleneksel ve çağdaş eğitim anlayışları arasındaki farklılıklar gibi eski ve yeni yönetim yakla- şımlarının eğitim kurumlarına bakışı arasında da önemli farklılıklar vardır. Buna göre, eski ve yeni yönetim yaklaşımları- nın eğitim kurumlarına bakışını yansıtan aşağı- daki ifadelerden hangisi yanlış eşleştirilmiştir? Eski Yönetim Yaklaşımları Yeni Yönetim Yaklaşımları

23 / 25

23) Aşağıdakilerden hangisi okul yöneticileri için geliştirilen etik ölçütlere uygun değildir?

24 / 25

24) Empati, bir bireyin kendisini karşısındaki bireyin yerine koyarak onu anlayabilmesi olarak ele alınabilir. Aşağıdakilerden hangisi Şükran Öğretmen’in bir öğrencisinin yaşadığı bir olay karşısında kullanabileceği empatik bir söylem olabilir?

25 / 25

25) Aşağıdakilerden hangisi eleştirel düşünme becerisine sahip bir bireyin özelliklerinden değildir?

Puanınız

Ortalama puan şöyledir 0%

Bu testi beğendiyseniz bize bir iyilik yapın ve bu testi sosyal medya hesabınızda paylaşın 🙂

LinkedIn Facebook Twitter VKontakte
0%

MEB tarafından 29 Ağustos 2022’de yayınlanan Uzman Öğretmenlik Sınavı Örnek Sorularını online olarak çözmek için

MEB tarafından 29 Ağustos 2022’de yayınlanan Başöğretmenlik Sınavı Örnek Sorularını online olarak çözmek için

Uzman Öğretmenlik Sınavı Örnek Soru Kitapçığı’nı [PDF] indirmek için

Başöğretmenlik Sınavı Örnek Soru Kitapçığı’nı [PDF] indirme için

MEB 2022 Uzman Öğretmenlik Yetiştirme Programı Çalışma Kitabı (461 Sayfa PDF) İçin

MEB 2022 Başöğretmenlik Yetiştirme Programı Çalışma Kitabı (591 Sayfa PDF) İçin

1 Comment

Add a Comment
  1. Emeği geçen herkese çok teşekkürler.Bu süreçte sitenizden çok faydalandım.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir