Uzman Öğretmenlik Deneme Sınavları 1

19 Kasım tarihinde yapılacak olan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Uzman Öğretmenlik sınavı için Eyüp YILDIRIM hocamız tarafından (Elazığ Gazi MTAL TDE) hazırlanmış olan 100 soruluk deneme sınavı. Sorular MEB tarafından yayımlanan uzman öğretmenlik kitabı (pdf ) ile uyumludur. Denemedeki soruların dağılımları MEB tarafından açıklanan modül soru dağılım çizelgesi ile uyumludur. (Denemeyi hazırlayarak bizimle paylaşan Eyüp Hocamıza teşekkür ederiz.)

0%

Uzman Öğretmenlik Deneme Sınavları 1

Saygıdeğer öğretmenlerimiz, hata olduğunu düşündüğünüz sorular ile ilgili testin sonundaki değerlendirme formundan veya sayfamızın iletişim bölümünden bize geribildirim sağlayabilirsiniz.

1 / 100

1)

 • Piaget'in bilişsel gelişim kuramı
 • Vygotsky'nin yakınsal gelişim alanı
 • Gardner'ın çoklu zekâ kuramı
 • Beyin temelli öğretim araştırmaları
 • Öğrenme stilleri

Yukarıda belirtilen öğrenme kurumlarına dayanan ve alan teorisyenleri tarafından bir araç, bir tutum, bir yaklaşım, bir felsefe, bir program uyarlama stratejisi veya bir sınıf yönetimi modeli olarak tanımlanan öğretim yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

2 / 100

2) “Ayşe Öğretmen; öğrencilerinin hazırbulunuşluk, öğrenme hızları, ilgileri, bilişsel yetenekleri ve öğrenme stillerindeki bireysel farklılıklarını dikkate alarak içerik, öğretim süreci, öğretim ürünü ve ortam boyutlarını kademelendirmektedir. Böyle bir tasarımla, ön öğrenmesi düşük, orta ve yüksek olan öğrencilerinin aynı konuları, kendilerine uygun zorluk seviyesinde öğrenmelerini sağlamaktadır. Ön öğrenmeye göre farklılaştırmalarda öğrencilerinin seviyelerini belirlemekte ve buna göre öğretim sürecini düzenlemektedir.”

Metinde sözü edilen farklılaştırılmış öğretim yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

3 / 100

3) “Farklılaştırmanın amacı, tüm öğrencileri seviyelerinin en üst düzeyine çıkarmaktır. Farklılaştırmanın uzun vadeli hedefi ise yaşam boyu öğrenmeyi geliştirmektir. Öğrenciler okula öğrenmeyi önemli ölçüde etkileyen bireysel farklılıklar ile gelirler. Bu bireysel farklılıkların başında hazırbulunuşluk, ilgi ve öğrenme profilleri yer alır. Farklılaştırılmış bir sınıfta öğretmenler, bu bireysel farklılıkların öğrencilerini nasıl etkilediğine dair bir anlayış geliştirmek için sürekli değerlendirmeden faydalanırlar.”

Buna göre farklılaştırılmış öğretimde aşağıdakilerden hangisi farklılaştırılamaz?

4 / 100

4) “Ödüller ve cezalar, öz güdülenme ihtimalini ve öğrenmeyi bir ödül olarak görmeyi azaltır. Ödülleri kullanmanın alternatif yolları da vardır.”

Sınıfta ödül ve ceza yerine farklı alternatifleri kullanmak isteyen bir öğretmenin aşağıdaki hangi yöntemi kullanması hata olur?

5 / 100

5) - Resmî metinlerde açıkça belirtilen biçimde geliştirilir.
- Ders plânı hazırlama konusunda öğretmene temel oluşturur.
- Belli bir kapsamı ve düzeni mevcuttur.
- Devlet tarafından hazırlanıp eğitim bakanlığınca yürütülür.
- Hukukî bir nitelik de taşır.

Yukarıda sözü edilen eğitim programı türü aşağıdakilerden hangisidir?

6 / 100

6) “Değerlendirme, en genel tanımıyla bir karar verme sürecidir. Program değerlendirmede de anahtar sözcük ‘karar verme’dir. Bu karar verme süreci birtakım sorulara yanıt aranmasını gerektirir. Program değerlendirme yaklaşımları ya da tasarımları, program değerlendirme sürecinin hangi anlayışa dayalı olarak yapılandırıldığı ve nasıl bir bakışın izlenmesi gerektiği konusunda önemli yardımcılardır.”

Buna göre aşağıdaki hangi yaklaşım, programın hedeflerinin belirlenmesi ve bu hedefler doğrultusunda gerçekleşen çıktıların değerlendirilmesini temel almaktadır?

7 / 100

7) “Maslow’un da belirttiği gibi bireyleri güdüleyen en temel şey gereksinimlerdir ve dolayısıyla bu gereksinimler programların geliştirilmesi sürecine kaynaklık eder.”

(I) Programın Plânlanması
(II) Programın Uygulanması
(III) Program Tasarısının Hazırlanması
(IV) Programın Değerlendirilmesi
(V) Programa Süreklilik Kazandırılması

Buna göre, yukarıda sıralanan program geliştirme süreçlerinden hangi ikisi yer değiştirmelidir?

8 / 100

8) Joseph D. Novak tarafından Ausubel’in anlamlı öğrenme kuramına dayalı olarak 70’li yılların başında Cornell Üniversitesinde geliştirilen kavram öğretme yöntemi şu ilkeleri takip eder:

- Çoklu akış diyagramı şeklinde hazırla!
- Özel isimler kavram değildir, yazma!
- Her kavramı bir defa kullan!
- Ayırt edilebilirliği sağlamak için belli kavramları renklendir!

Sözü edilen “kavram öğretim yöntemi” aşağıdakilerden hangisidir?

9 / 100

9) - Öğrencilerin aktif olarak öğrenme sürecine katılımını sağlar.
- Her branşta uygulanabilir bir yöntemdir.
- Öğrenciyi merkeze alır, onun ihtiyaçlarını göz önünde bulundurur.
- Eğitmenin rehberliğinin yanı sıra birbirilerini daha iyi anlayan yaş grubunun desteğinde gerçekleşir.
- Öğrenen-öğreten rol değişimi, öğrenme sürecini destekleyici niteliktedir.

Yukarıda özellikleri verilen öğretim yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

10 / 100

10) “Okul dışı öğrenme, informal ortamlarda formal öğrenme faaliyetlerinin yürütülmesidir. Araştırmalar, okul dışı ortamlarında yapılan etkinliklerin öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve psikomotor yönden gelişimine katkı sağladığını ve öğrencilerin motivasyon, tutum ve akademik başarılarında olumlu yönde değişikliğe neden olduğunu ifade etmektedir.”

Buna göre aşağıdakilerden hangisi okul dışı öğrenmelerin özelliği arasında yer alır?

11 / 100

11) “Öğrenme özelliklerinin oluşmasında kalıtsal ve bağlamsal özellikler ön plândadır. Kalıtsal olarak miras alınan özellikler, annelerin hamilelik dönemlerindeki yaşantılar ve doğum sonrası sosyal ve kültürel bağlam, çocukların öğrenme özelliklerinin şekillenmesinde önemli farklılıklar oluşturur. Bu unsurlar aynı evde büyüyen kardeşler arasında dahi bireysel öğrenme farklılıklarına neden olabilir.”

Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisinin öğrenmenin doğasına ters düştüğü söylenebilir?

12 / 100

12) “Etkili bir öğrenme-öğretme süreç plânlaması kapsamında; öğrencilerin ilgili konuya ve üniteye ilişkin ön öğrenmelerinin yoklanması, eksiklerinin giderilmesi; öğrencinin ayrıca ilgisinin, olumlu tutum ve akademik motivasyonunun arttırılmasına yönelik önlemler alınması sürecin temel ögeleridir.”

Buna göre etkili geri bildirimle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisinin yanlış bir anlayışı ifade ettiği söylenebilir?

13 / 100

13) “Öğrenme, bireyin davranışında ya da bireyin bir davranışı gösterme yeterliliğinde yaşantısı yoluyla meydana gelen kalıcı izli değişimdir.  Kalıcı ve uzun süreli değişim  Aktif katılım, deneyimle kazanma ve farklı durumlara transfer en önemli özelliklerindendir.”

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi öğrenme ürünü bir davranıştır?

14 / 100

14) “Öğrenmeyi olumlu ve olumsuz etkileyen birçok faktör vardır. Bunun yanı sıra öğrenmeyi doğrudan ve dolaylı etkileyen faktörler de vardır. Öğrenmeyi doğrudan etkileyen faktörler; öğrenenden, öğrenme malzemesinden ve öğrenme yönteminden kaynaklı faktörler olarak 3 gruba ayrılır.”

Buna göre öğrenmeyi etkileyen aşağıdaki faktörden hangisi farklı bir kaynağa işâret etmektedir?

15 / 100

15) “Hatice Öğretmen, kalabalık bir sınıfta ders vermektedir. Hatice Öğretmen’in zamanı kısıtlıdır ve o, öğrencilerinin ön bilgilerinin yetersiz olduğunun da farkındadır. Kısa sürede zor, soyut ve karmaşık bilgilere dayalı konuları öğretmen-öğrenci etkileşimini yoğun bir şekilde kullanarak aktarmak istemektedir.

Bu doğrultuda ön organize edicileri kullanarak tümdengelim yöntemiyle farklı örnekler sunmaya başlamıştır.”

16 / 100

16) “Öğrencinin belirli bir özelliğini gözleyerek o özelliğe sayı, sembol ya da sıfat/kategori adı verme işlemidir. Mesela,
- Kerim TYT’den 500 puan aldı.
- Can’ın genel yetenek testi sonucu, zekâ bölümünün 132 olduğu belirlendi.
- Zeynep yapılan test sonucunda 1. oldu.”

Yukarıdaki tanım ve yargılar, aşağıdaki ölçme terimlerinden hangisini tanımlamakta ve örneklemektedir?

17 / 100

17) - Eğer ölçüt, ölçme işleminin yapıldığı grubun özelliklerinden bağımsız olarak belirleniyorsa “mutlak”tır.
- Mutlak ölçüt, genellikle ölçme işlemi öncesinde ilan edilir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi “mutlak ölçüte” örnek olarak verilemez?

18 / 100

18) “Geçerlilik, tüm hata kaynaklarından etkilenirken; klasik test kuramına göre güvenilirlik, yalnızca tesadüfi hatalardan etkilenir.” 18. Buna göre, güvenilirliğin hangi seçenekte verilen hata örneklerinden etkileneceği söylenebilir?

19 / 100

19) “Maddelerin dil bilgisi kurallarına uygun, açık ve anlaşılır yazılması belki de güvenilirliği en çok artıran etmenlerden biridir. Bu koşul sağlanmadığı takdirde diğer koşulların çok fazla önemi olmayabilir. İyi madde yazarı olmanın temel özelliklerinden biri de ana dilini iyi kullanma becerisidir.”

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi güvenilirliği en çok etkileyen durumdur?

20 / 100

20) Psikometrik niteliklerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

21 / 100

21) “Test, eğitimde bireylerin özelliklerini belirlemeye yönelik ölçme araçlarında kullanılan genel bir kavramdır. Önceden belirlenmiş özelliklerin ölçülmesi ile ilgili bir test geliştirilmesi, sistematik işlem basamaklarına uyulmasını gerektirir.”

Buna göre test geliştirmede ilk basamak aşağıdakilerden hangisidir?

22 / 100

22) - Her madde tek ve belirli bir fikri belirtmelidir.
- Madde, kesinlikle doğru ya da yanlış olmalıdır.
- Mümkün olduğunca olumsuz ifade kullanılmamalıdır.
- Kanı ifadeleri bir kaynağa dayandırılarak verilmelidir.

Yukarıda birkaç özelliği verilen ve hazırlanması, uygulanması ve puanlanması kolay; şans başarısı yüksek olan geleneksel ölçme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

23 / 100

23) “Sözlü sınavlar çok iyi organize edilse/kurgulansa dahi ciddi bir ölçme hatası barındırma potansiyeline sahiptir. Ancak bütün bu potansiyel sınırlılıklarına rağmen sözlü yoklamalar özellikle dile dayalı becerilerin ölçülmesi için geleneksel yöntemler içindeki tek türdür.”

Buna göre sözlü sınavların hangi dersin hedef kazanımlarını ölçmeye uygun olmayacağı söylenebilir?

24 / 100

24) - Öğrencinin bir bütün olarak gelişim ve öğrenme süreci ile ürünlerini gösterir.
- Amaç, öğrenciyi çok yönlü ve süreç olarak izlemek ve değerlendirmektir.
- Öğrencinin öz geçmişi, ilgileri, tutumları, becerileri, yetenekleri, öğrenme biçimi vb. özelliklerinin tanınması amaçlanır.
- Sürecin paydaşları; öğrenci, öğretmen, arkadaş, aile ve iletişimde olduğu diğer kişilerdir.
- Öğrencinin yalnızca okulda değil; aile/oyun ortamında ve dış çevrede tanınması amaçlanır.

Yukarıda özellikleri verilen destekleyici değerlendirme yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

25 / 100

25) Geleneksel ve destekleyici değerlendirme yöntemlerinin karşılaştırıldığı tabloda kaçıncı satırda bilgi yanlışlığı vardır?

26 / 100

26) - OECD tarafından gerçekleştirilmekte olup hedef kitle 15 yaş grubu öğrencilerdir.
- 3 yıllık döngülerle yapılmakta olup ilk döngüsü 2000’de yapılmıştır.
- Matematik-Fen ve Türkçe Okuryazarlığı’nı ölçmekte olup Türkiye ilk kez 2003’te katılmıştır.
- Ölçülen özellikler “okuryazarlık” olarak tanımlanmaktadır.

Yukarıda özellikleri verilen uluslararası eğitim izleme araştırması hangisidir?

27 / 100

27) “Türkçe-Matematik-Fen alanında öğrencilerimizin eğitim programına bağlı kazanımlara ulaşma düzeylerini belirlemek üzere yapılmaktadır. Son olarak 2019 yılında ilk defa tamamen bilgisayar ortamında gerçekleştirilen okuma, dinleme, yazma ve konuşma olmak üzere dört temel becerinin hepsini kapsayan Türkçe dil becerilerinin izlenmesi araştırması yapılmış ve yaygınlaştırılmaktadır.”

Yukarıda özellikleri verilen ulusal eğitim izleme araştırması hangisidir?

28 / 100

28) “Elazığ Gazi MTAL PDR Öğretmeni Esengül Hanım ‘Rehberliğin Doğuşu’ başlıklı bir seminerde ‘RPD hizmetleri okullara, öğretim hizmetlerinin işlevini yerine getiren öğretmenlerin yetersiz oluşundan dolayı girmemiştir. Öğretim hizmetlerinin etkinliğini artırmak için rehberlik hizmetlerine gerek duyulmuştur. Eğitim sürecinde rehberlik hizmetlerini gerekli kılan birçok faktör vardır. Bunlar ekonomik, sosyal, psikolojik, felsefî etkenler olarak gruplanabilir.’ sözlerini sarf etmiştir.”

Esengül Hanım’ın sıraladığı aşağıdaki faktörlerden hangisi “sosyal-siyasal” yöne işaret etmektedir?

29 / 100

29) “Rehberlik; kendini anlaması, problemlerini çözmesi, gerçekçi kararlar alması, kapasitelerini geliştirmesi, çevresine dengeli ve sağlıklı bir uyum yapması ve böylece kendini gerçekleştirmesi için uzman kişilerce bireye yapılan psikolojik yardımlardır.”

Rehberliğin yukarıda yapılan tanımında rehberliğin ilkeleri bağlamında hangi yanı vurgulanmamıştır?

30 / 100

30) - Sonuç, standart ve veri temellidir.
- Gelişimsel ve kapsamlıdır.  Takım çalışmasını gerektirir.

Yukarıda özellikleri verilen ve öğrencilerin bir bütün olarak desteklenmesini esas alan günümüzün hâkim rehberlik programı aşağıdakilerden hangisidir?

31 / 100

31) “Öğrencilerin okula ve yakın çevresine uyumlarını ve böylece eğitim hizmetlerinden en etkili bir şekilde yararlanmalarını amaçlayan hizmetlerdir. Bu hizmetler kapsamında şu çalışmalara yer verilebilir: Okulun kurum olarak tanıtılması ve kısa tarihi, okulun bina ve olanakları, çevre, programlar, program dışı etkinlikler, rehberlik servisi, kurallar vb.”

Yukarıda tanımı yapılan rehberlik hizmeti aşağıdakilerden hangisidir?

32 / 100

32) “Eğitim kurumlarında rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin plânlanması ve kurum içindeki iş birliğinin sağlanması amacıyla rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonu eğitim kurumu müdürünün başkanlığında oluşturulur.”

Aşağıdakilerden hangisi rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonu üyesi olamaz?

33 / 100

33) SRP’de akademik, kariyer ve sosyal duygusal olmak üzere üç gelişim alanı tanımlanmış ve her bir gelişim alanının amaçları, yeterlikleri ve kazanımları belirlenmiştir.”

Aşağıdakilerden hangisi sosyal duygusal gelişim alanı amacını ifade etmektedir?

34 / 100

34) - Öğrencinin sürekli veya geçici bir hastalığının olup olmadığı varsa sürekli kullandığı ilaçların neler olduğunun bilinmesi
- Onların temin ve kullanılmasına karşı anlayış ve hazırlığın gerekmesi
- Öğrencinin geçmişte geçirdiği rahatsızlıklar, alerjik durumları, varsa başka hassasiyetleri öğrenilmeli
- Her yıl tıbbî incelemeler yapılmalı ve bu inceleme sonuçları da öğrenci dosyasında bulundurulmalı

Yukarıda sayılan özellikler, bireyin hangi yönünün tanınması gerektiğine işâret etmektedir?

35 / 100

35) “En iyi ve akıllı ebeveynler kendi çocukları için istediklerini, toplumun bütün çocukları için istemelidir. Okullarımız için diğer idealler dar fikirli ve sevimsiz olur; demokrasimizi yok eder.” (John Dewey)

John Dewey’in bu sözü aşağıdaki kavramlardan hangisiyle bağdaştırılamaz?

36 / 100

36) “Elazığ Gazi MTAL PDR Öğretmeni Esengül Hanım öğrencilerine, araştırmaya katılanlara, danışanlarına ve diğer kişilere zarar vermekten ve onlara güçlük çıkarmaktan kaçınmaktadır.”

Buna göre, Esengül Hanım’ın rehberliğin hangi etik ilkesine uygun davrandığı söylenebilir?

37 / 100

37) - Bir sosyal iletişim bozukluğudur.
- Sosyal etkileşimin ilk basamağı olan göz kontağından kaçınırlar ya da gözlerinin kenarlarından bakabilirler. - Bu öğrenciler, isimlerine tepki vermeyebilir, diğer insanlara karşı ilgisiz görünebilir ya da çok az ilgi gösterebilirler.

Yukarıda birkaç özelliği verilen ve özel eğitime gereksinim duyan öğrenciler aşağıdakilerden hangisidir?

38 / 100

38) “Öğretmenler RAM’a yönlendirmeden önce öğrencinin performans düzeyine ilişkin değerlendirme yapar. Değerlendirme süreci, ilk belirleme aşamasıyla başlar. İlk belirleme aşamasında öğretmenler, akademik, sosyalduygusal, motor ve dil becerileri bakımından akranlarından önemli ölçüde ayrışan öğrencileri belirler. İkinci aşama olan gönderme öncesinin bilgi toplama basamağında öğrencinin devam eden eğitsel faaliyetlere katılımını etkileyen faktörleri belirmek amacıyla öğretmenler, birçok farklı bilgi kaynağından öğrenci hakkında bilgi toplamalı ve bunları kaydetmelidir.”

Bu kapsamda öğretmenler aşağıdaki noktalarda öğrenci hakkında bilgi toplayamaz?

39 / 100

39) “BEP, özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin takip ettikleri eğitim programı temel alınarak öğrencinin gelişim özellikleri, eğitsel gereksinimleri ve performans düzeyleri doğrultusunda hedeflenen amaçlara ulaşmaya yönelik hazırlanan ve bu bireylere verilecek destek eğitim hizmetlerini de içeren bireye özgü programdır.”

BEP’in yukarıda yapılmış tanımına bakarak aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz?

40 / 100

40) “Öğretimin bireyselleştirilmesinde ve öğretim uyarlamalarında esas alınması gereken bazı uygulama ilkeleri bulunmaktadır.”

Aşağıdakilerden hangisi bu uygulama ilkelerinden biri değildir?

41 / 100

41) “Sternberg ve Zhang (1995) tarafından ortaya konulan bu kuram özel yeteneğin ortaya çıkması için bazı ölçütlerden bahseder. Onlara göre birini özel yetenekli olarak tanımlamak için şu beş ölçüt karşılanmalıdır:

- Mükemmellik  Nadirlik
- Kanıt
- Üretkenlik
- Değer”

Hakkında bilgi verilen özel yetenek kuramı aşağıdakilerden hangisidir?

42 / 100

42) “Özel yeteneklilerin karakteristik özelliklerini belli listelere sığdırmak çok doğru olmayabilir. Ancak özellikle çocuklarda yaygın olarak görülen özellikleri bilmek, özel yetenek potansiyeli taşıyanları belirlemede yardımcı olabilir.”

Ayşe’nin aşağıdaki hangi özelliği özel yetenekli çocuk özelliğiyle çelişir?

43 / 100

43) “Araştırma probleminin doğru şekilde tanımlanabilmesi için detaylı bir alanyazın taramasına ihtiyaç vardır. Alanyazın taraması; araştırma problemini sınırlandırmaya yardımcı olur, araştırmanın önemini belirlemeye, yöntemin geliştirilmesine katkı sağlar, yapılacak araştırmanın sonuçlarının yorumlanmasına yardımcı olur. Alanyazın taraması sürecinde temel amaç mümkün olduğunca birincil kaynaklara ulaşmaktır.”

Buna göre alanyazın taramasına dair aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz?

44 / 100

44) “Hatice Öğretmen, yaptığı araştırmada örneklemini oyun bağımlılığı yüksek olan ve oyun oynamayan veya oyun bağımlılığı olmayan öğrencileri tercih ederek problemle ilgili örneklemini birbirine aykırı/uç durum veya örneklerden oluşturmak istemiş ve tercihini uçlardan sadece birinden yana kullanmış, böylece oyun bağımlılığı yüksek olan öğrencileri seçmiştir. ”

Buna göre Hatice Öğretmen’in aşağıdaki hangi örnekleme yöntemini tercih etmiştir?

45 / 100

45) - Görüngübilim çalışmaları olarak da tanınır.
- Bireysel deneyimler evrensel nitelikte açıklanmaya çalışılır.
- Mutluluk, yaşlanmaya katlanma, küresel salgınla mücadele gibi.

Yukarıda özellikleri anlatılan nitel araştırma türü aşağıdakilerden hangisidir?

46 / 100

46) “Creswell, araştırmacıların özellikle veri toplama sürecinde etik kaygıları üst düzeyde tuttuklarını, oysa araştırma sürecinin ilk adımında henüz tasarı aşamasındayken başlayıp tamamlanması ve yayımlanmasına kadar geçen tüm süreçlerde etiği akıldan ve vicdandan çıkartmamak gerektiğini dile getirmiştir.”

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yapıldığında araştırma etiğinin ihlal edildiği söylenebilir?

47 / 100

47) “Eski Türk Edebiyatı’nda Yüksek Lisans yapan Eyüp Hoca, tez yazım aşamasında yazım kurallarında APA 6’nın atıf stilini kullanmaktadır.”

Eyüp Hoca, aşağıdakilerden hangisini yaptığında APA 6’nın atıf stillerini ihlal etmiş sayılır?

48 / 100

48) “Raporlaştırmada alanyazın taraması sürecinde ulaşılan ve çalışmada kullanılan kaynakların hem metin içinde gösterilmesi hem de metin içinde kullanılan kaynakların tam künyelerini gösterir bir kaynak listesi sunulması gerekir. Bu araştırmacının en temel sorumluluğudur.”

Aşağıdakilerden hangisi metin içinde kaynak gösterimine örnektir?

49 / 100

49) “Girişimci, toplumun istek ve ihtiyaçlarını karşılamak için kaynakları bir araya getiren, bu ihtiyaçları yerine getirirken risk alan, yeni bir ürün veya hizmet üreten kişidir. Türk Dil Kurumuna göre girişim; bir işi yapmak için harekete geçme; girişimci; ticaret, endüstri vb. alanlarda sermaye koyarak girişimde bulunan kimseyi ifade eder.”

Buna göre girişimciliğe dair aşağıdaki hangi yargı doğru değildir?

50 / 100

50) - Geçicidir, zîra tanımlanmış bir başlangıç ve bitişi vardır.
- Faaliyetlerin yürütülmesi için insan gücüne, kaynağa ve ekipmana ihtiyaç vardır.
- Elde edilen değer sadece bir kere oluşturulur.
- Rutin yapılan işlerden farklı olması gerekir.

Yukarıda özellikleri verilen ve özgün bir ürün veya hizmet meydana getirmek için yürütülen geçici bir girişim olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

51 / 100

51) TÜBİTAK Bilim ve Toplum Destekleri’nden hangisine, öğretmenler sadece katılımcı olarak katılabilirler?

52 / 100

52) - Tescil edilmesine gerek yoktur.
- Eser olma niteliği, estetik kaygısı vardır.
- Telif hakları (copyrights) vardır.
- Kişiye/kuruluşa ait fikir ürünüdür.

Aşağıdakilerden hangisi özellikleri anlatılan fikrî mülkiyet hakları kapsamında değildir?

53 / 100

53) “Kapsayıcı eğitim, her bir öğrencinin kendi öğrenme ve gelişim özellikleri, ilgi ve gereksinimleri doğrultusunda eğitime erişimini, eğitim ortamlarına katılımını ve bu doğrultuda onlarla ilgili profesyonellerin desteklenmesine yönelik süreçleri gerektiren bir ‘anlayış’tır.”

Buna göre aşağıdakilerden hangisi kapsayıcı anlayışın dışında kalır?

54 / 100

54) “Kapsayıcı eğitim çeşitlilik, katılım, aidiyet, adâlet (equity) ve hak temelli yaklaşım üzerinde şekillenen bir anlayıştır.”

Buna göre aşağıdakilerden hangisi çeşitlilikle ilgilidir?

55 / 100

55) - Kendisinden sonra gelen pek çok düzenlemeye temel oluşturmuştur.
- Eğitimle diğer hizmetlerde temel haklara ve özgürlüklere yönelik bakış açısı sağlamıştır.
- Ülkemizde 27 Mayıs 1949 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Yukarıda özellikleri verilen ve kapsayıcı eğitime yönelik uluslararası ilk düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?

56 / 100

56) “Kapsayıcı eğitim anlayışının net olarak anlaşılabilmesi ve uygulamaya aktarılabilmesi bileşenlerinin anlaşılmasına bağlıdır. Kapsayıcı eğitim erişim, katılım ve destek olmak üzere üç bileşende şekillenir.”

Aşağıdakilerden hangisi kapsayıcı eğitimin destek bileşeniyle ilgilidir?

57 / 100

57) “Kapsayıcı eğitim ortamları çeşitli öğrenme ve gelişim gereksinimleri olan öğrencilerin yer aldığı ortamlardır. Bu ortamlardaki öğrenme süreçlerinin erişilebilir olmasına yönelik, öğrenme için evrensel tasarım ilkeleri ve farklılaştırılmış öğretim kavramlarının ilkeleri uygulamaya yönelik öneriler sunmaktadır. Çoklu sunum, ifade etme ve meşgul olma yolları sağlamak gibi.”

Buna göre aşağıdakilerden hangisi çoklu sunum yapmaya örnektir?

58 / 100

58) Lilian Katz “Bir öğretmen tüm sınıfa aynı anda bir şey öğretmeye çalıştığında, büyük ihtimalle çocukların üçte biri bunu zaten biliyor, çocukların üçte biri anlıyor ve kalan üçte biri anlamıyor olabilir. Yani çocukların üçte ikisi zamanlarını boşa geçiriyor.” demiştir.

Yukarıdaki ifadelerde kapsayıcı eğitim ortamlarında neyin önemine vurgu yapılmıştır?

59 / 100

59) “Sınıflarda gereksinimleri, özellikleri, ilgi alanları, kendilerini ifade etmeleri bakımından çok çeşitli bilgi ve beceri düzeyinde olan öğrenciler vardır. Her öğrenci aynı içeriği, aynı şekilde öğrenemeyebilir. Bu nedenle bazı öğretimsel uyarlamalara ihtiyaç duyulabilir.”

Aşağıdakilerden hangisi öğretimin uyarlandığı sınıflar için doğru bir ifade değildir?

60 / 100

60) “Ritüeller, derin anlam içeren süreçler ya da günlük rutinlerdir. Teknik bir eylemden daha fazlasıdır. Her okulda sabah alınan yoklamadan öğlen okuldan dağılmaya kadar yüzlerce alışkanlık vardır. Bu rutin olaylar okulun misyon ve değerleriyle birleştirilebilirse okula ruh kazandırılır ve kültürel bağlantılar güçlendirilir.”

Aşağıdakilerden hangisi okulların açıldığı ilk günlere özgü önerilen karşılama ritüellerinden biridir?

61 / 100

61) - 1928 yılında Atatürk’ün direktifleriyle kurulan bir dernektir.
- Eğitim alanında faaliyet göstermekte olup aynı zamanda yeterli maddî olanağa sahip olmayan ahlâklı, anlayışlı ve çalışkan Türk çocuklarının eğitimlerini desteklemektedir.
- Türk eğitim hayatına maddî ve bilimsel katkılar sağlamaktadır.

Hakkında bilgi verilen ve eğitimin önemli paydaşlarından olan sivil toplum kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir?

62 / 100

62) “Son zamanlarda ülkemiz özelinde gündemde yer alan mülteci grupların eğitimi dikkate alındığında bazı sorunların yaşandığı görülmektedir.”

Aşağıdakilerden hangisi bu sorunlardan biri değildir?

63 / 100

63) “Anadolu’nun İslamlaşmasında büyük rolü olan fütüvvet ve Ahilik kültürünün de inşâ etmek istediği ahlâkın neredeyse bütünüyle ‘cömertlik’ üzerine kurulduğu görülür. Üstelik bu cömertlik, kendinden olan ya da olmayan biçiminde bir ayrımı kesinlikle reddeder.”

Buna göre aşağıdakilerden hangisi “fütüvvet ve cömertlik” kavramlarının sonucunda oluşur?

64 / 100

64) “MEB 2017 yılında, toplumun öğretmenlerden beklentileri ile ulusal ve uluslararası gelişmelerin gerektirdiği ihtiyaçları gözeterek yetkin bir öğretmenin tüm özellikleri ile tanımlanmasını hedeflemiş ve Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri (ÖMGY) içerisinde üç yeterlik alanı tanımlanmıştır. Bu üç yeterlik alanında 11 yeterlik ve 65 gösterge belirlenerek yetkin bir öğretmenin sahip olması gereken nitelikler bütüncül bir biçimde ele alınmıştır.”

Metinde bahsi geçen “üç yeterlik alanı” aşağıdakilerden hangisidir?

65 / 100

65) - Yerküreyi saran ve onun yaşanabilir bir gezegen olmasını sağlayan, çeşitli gazlardan oluşan gaz örtüsüdür.
- Bulut, yağış ve fırtına oluşumları vb. gibi hava olaylarının büyük bölümü troposfer ve stratosferde gerçekleşir.
- Azot (N), oksijen (O2), argon (Ar) gibi temel gazlar ile su buharı (H2O), karbondioksit (CO2) ve metan (CH4) gibi başlıca sera gazlarının büyük bölümü yine bu iki katmanda bulunur.

Yukarıda özellikleri kısmen verilen ve yeryüzünü yaşanabilir bir mekâna dönüştüren coğrafî kavram aşağıdakilerden hangisidir?

66 / 100

66) “Türkiye’deki egemen iklim tipi ise, birçok farklı bölgesel alt iklim ve yağış rejimi tipleri bulunmasına karşın, kışı ılıman/soğuk ve yağışlı, yazı kurak ve sıcak/çok sıcak subtropikal …………….. iklimidir.”

Metindeki boşluğa getirilmesi gereken kelime aşağıdakilerden hangisidir?

67 / 100

67) Tablodaki gezegenimizin yüzey sıcaklığına ilişkin değerlerin açıklamaları hangi seçenekte doğru verilmiştir?

68 / 100

68) “İnsan kaynaklı iklim değişikliğinin, Dünya’nın her yerindeki birçok hava ve iklim ekstremlerini/aşırılıklarını şimdiden etkilediğini görüyoruz. Öyle ki denizlerdeki ısı dalgalarının sıklığı 1980'lerden bu yana yaklaşık iki katına çıkmıştır”

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi iklim değişikliğinin göstergelerinden değildir?

69 / 100

69) Paris Antlaşması,

(I) Uzun erimli sıcaklık hedefi 1.5°C/2°C
(II) İklim direngen ve düşük salımlı kalkınma
(III) Finansman akışı

Maddelerinden hangisi veya hangilerini gerçekleştirmeyi temel hedef olarak almıştır?

70 / 100

70) Aşağıdakilerden hangisi emisyon azaltım önlemleri arasında sayılmaz?

71 / 100

71) “Enerji verimliliği, karbon salımlarının azaltılmasında, dolayısıyla iklim değişikliğinin etkilerinin hafifletilmesinde önemli bir role sahiptir. Enerji verimliliği, binalarda yaşam standardı ve hizmet kalitesinin, endüstriyel işletmelerde ise üretim kalitesi ve miktarının düşüşüne yol açmadan, birim veya ürün miktarı başına enerji tüketiminin azaltılmasıdır.”

Buna göre, enerji verimliliğine ilişkin aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

72 / 100

72) “Son yıllarda, şehirleri daha sürdürülebilir ve iklim değişikliğine karşı daha direngen hâle getirmek için küresel bir hareket ortaya çıktı. Şehirlerde daha fazla park ve yeşil alan oluşturuluyor, araçlara ve diğer kirlilik biçimlerine sınırlar koyuluyor ve binalar için enerji verimliliği önlemleri alınıyor. Bu kapsamda ötekilerin yanı sıra, kentlerde geniş alanları kaplayan bina çatılarından, hatta duvarlarından yararlanmaya yönelik yaklaşımlarla ve sonuçlarıyla daha sık karşılaşıyoruz.”

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yeşil çatıların sağladığı faydalardan biri değildir?

73 / 100

73) “Sürdürülebilirliğin sosyal boyutu; 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11 ve 16 numaralı amaçları kapsar ve toplumsal değerlerin, ilişkilerin ve kurumların geleceğe yönelik devamlılığı ile ilgilidir. Fırsat eşitliği, yaşam kalitesinde iyileşme, hak ve özgürlüklerin ve temel bireysel gereksinimlerin sağlanması sürdürülebilirliğin sosyal boyutunda değerlendirilmektedir.”

Aşağıdakilerden hangi amaç sosyal boyutla öne çıkmaktadır?

74 / 100

74) Aşağıdakilerden hangisi sıfır atık politikasının amaçları arasında yer almaz?

75 / 100

75) “İletişimin kaynak, hedef, mesaj/ileti ve kanal olmak üzere dört ögesi vardır. Bu ögeler etkileşimsel iletişim modeli ile açıklanmaktadır.”

Buna göre, iletişim ve ögelerine dair aşağıdaki yargılardan hangisinin doğru olduğu söylenemez?

76 / 100

76) İletişim sınıflandırmalarına dair aşağıdaki hangi değerlendirme yanlış olur?

77 / 100

77) “Johari Penceresi’nde bulunan dört alandan biri olan açık alan, kişinin kendi tarafından da başkaları tarafından da bilinen alandır.”

Buna göre aşağıdakilerden hangisi açık alan örneğidir?

78 / 100

78) Cüceloğlu dinlemeye ilişkin olarak “Doğuştan iyi dinleyici olanların sayısı azdır. İyi bir dinleyici olabilmek için bilinçli bir çaba ve yeni beceriler öğrenmek gereklidir.” demiştir.

Cüceloğlu’nun bu sözünden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

79 / 100

79) - Konuşmacının mesajının sözel yönüne,
- Sözel olmayan yönüne,
- İçeriğine,
- Duygularına

Anlam katma yöntemi olan dinleme türü hangisidir?

80 / 100

80) - Tepkiler; duygu ve düşüncelerle açıklanır.
- Sen dili suçlayıcı, yargılayıcı iken ben dili sadece kişinin kendi duygularını ortaya koyar.
- Ben dili kullanılırken yargılama, eleştirme, suçlama vb. yapılmaz.
- Ben dili iletileri, davranışların başkalarını nasıl etkilediğini açıklar ve hissedilen duyguyu açıklar.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi “ben dili” örneği değildir?

81 / 100

81) “Kişilerin kendilerinden kaynaklanmayan, dış kaynaklı ortamlarda oluşan ve iletişimi olumsuz yönde etkileyen unsurlardır.”

Yukarıda bahsi geçen iletişim engeli aşağıdakilerden hangisine girmektedir?

82 / 100

82) “Tabloda ekolojik sistem yaklaşımının alt kategorileri ve açıklamaları verilmiştir.”

Hangi iki alt kategorinin açıklamaları yer değiştirmelidir?

83 / 100

83) - Yönetici, çalışanları yönlendirmede etkili değildir.
- Çalışanların kişisel zenginlikleri ile ilgilenilmez.
- İş birliği yoktur.  Grup başarısı minimum düzeydedir.
- Resmî bir örgüt iklimi söz konusudur.

Özellikleri verilen okullarda hangi iklim türünün hâkim olduğu söylenebilir?

84 / 100

84) (I) Okul yönetimi tarafından fiziksel cezanın uygulanması
(II) Öğrencilerin okul atmosferi hakkındaki negatif düşünceleri
(III) Okuldaki akranların saldırgan davranışlar sergilemesi
(IV) Okul mevcudunun fazla olması
(V) Şiddetin toplumda kabul görmesi

Akran zorbalığı incelendiğinde yukarıdaki durumlardan hangilerinin makrosistemden kaynaklandığı söylenebilir?

85 / 100

85) “Öğrenciler; akıllı telefonlar, tabletler ve sosyal ağ uygulamaları gibi dijital araç ve ortamlarla giderek daha fazla zaman geçirmektedirler. BİT’in hızlı gelişimi ile birlikte yaşama, çalışma ve öğrenme biçimi sürekli olarak değişmiştir” 85. Bu bilgiler ışığında öğretmenlerin eğitim alanında sahip olması gereken en önemli yeterliklerden birinin ne olması gerektiği söylenebilir?

86 / 100

86) - Daha iyi bir süreç yönetimi için araç olarak BİT ve özellikle internetin kullanılması
- İnternet tabanlı (çevrim içi) hizmet sunumu  Kamu yönetimini BİT'lerin kullanımı yoluyla dönüştürme kapasitesi
- Yeni bir hükûmet biçimi

Yukarıda özellikleri sayılan dijital çağ kavramı aşağıdakilerden hangisidir?

87 / 100

87) “Teknolojik yeterliklerin çalışılması için temel değerler üç farklı açıdan ele alınmaktadır. Birinci olarak literatürde ilk defa 1997 yılında Fryer tarafından İngiltere Çalışma Bakanlığına sunulan bir raporda geçen 21. yüzyıl becerileri listesi, yetkinlikleri çalışmak için temel değerleri göstermektedir. 21. yüzyıl becerileri olarak adlandırılan bu değerler çalışanlarda ve toplumdaki bireylerde olması gereken yetkinlikleri ortaya koymaktadır.”

Aşağıdakilerden hangisinin bu değerlerden olması beklenmez?

88 / 100

88) “UNESCO tarafından öğretmen yeterliklerini geliştirmek için ortaya konmuş değerler, Fryer ve Gardner’in ortaya koyduğu değerlere paralellik gösteren ve yeterlikler oluşturulurken temel alınan değerler grubudur. Öğretmenler için geliştirilen öğretim programlarının bu değerleri yansıtması, gelecek kuşaklar için de bu değerlerin yaygınlaşmasına yardım edecektir.”

Aşağıdakilerden hangisinin bu yeterliklerden olması beklenmez?

89 / 100

89) “Öğretim, birçok uzmanlık bilgisinin iç içe geçmesini gerektiren karmaşık bir uygulamadır. Etkili öğretim; öğrencinin düşünme ve öğrenme bilgisini, konu bilgisini ve giderek artan teknoloji bilgisini de içeren zengin, iyi organize edilmiş ve bütünleşik bilgiye, esnek erişime bağlıdır. Öğretmenler; mesleklerini, anlayışlarını sürekli olarak değiştirmelerini ve geliştirmelerini gerektiren oldukça karmaşık, dinamik sınıf ortamlarında icra ederler.”

Aşağıdaki hangi seçenekte “Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) Çerçevesi”nin üç ana bileşeni bir arada verilmiştir?

90 / 100

90) - Kökleri mektupla haberleşmeye dayanır.
- Covid-19 salgınıyla birlikte hayatımızda daha geniş bir uygulama alanı bulmuştur.
- Öğreten ve öğrenen fiziksel olarak ayrı yerlerdedir.

Yukarıda özellikleri sıralanan teknoloji destekli öğretim yöntemi hangisidir?

91 / 100

91) “Bireylerin kullandığı dosyaların, uygulama programlarının hatta işletim sistemlerinin her yerden ve her cihazdan erişilebilir olmasını sağlayan internet altyapısı, yazılımları ve servisleridir. Bireylere zaman ve mekân sınırı olmaksızın kendilerine ait dokümanları ve yazılımları saklama ve bunlara erişim imkânı sağlar.”

Yukarıda sözü edilen teknoloji aracı aşağıdakilerden hangisidir?

92 / 100

92) - MEB’e bağlı okullarda en yaygın kullanılan öğretim yönetim sistemi olarak öne çıkmaktadır.
- Ancak daha çok bir bilgi yönetim sistemi niteliğindedir.
- Öğretmenler not girişlerini, öğrencilerin notlarını ve devamsızlık bilgilerini sisteme girerek okul idaresi ve velilerin öğrenci takibini yapabilmelerini sağlar.
- Öğretim yönetim sistemlerinde bulunması gereken içerik paylaşımı özelliği sınırlıdır.

Yukarıda özellikleri anlatılan dijital platform aşağıdakilerden hangisidir?

93 / 100

93) - Öğrencilerin sosyal becerilerini sergiledikleri,
- Öfkelerini kontrol edebildikleri,
- Sorunlarına çözüm bulabildikleri,
- Herkesin birbirine saygılı davrandığı bir ortam

Nasıl bir ortam olarak nitelendirilebilir?

94 / 100

94) “Bireyler, yaşamları boyunca hem olumlu hem de olumsuz duyguları yaşayabilmektedir. Bu duyguların bazıları öfke gibi yıkıcı olabilen duygulardır. Öfke duygusu kontrol edilmediği takdirde, davranışsal olarak şiddete de dönüşebilmektedir. Bireyler sözel, duygusal ve fizikî şiddet gibi farklı türden şiddet davranışları gösterebilmektedir. Bu şiddet davranışları ne yazık ki diğer insanlara zarar verici davranışlar olarak ortaya çıkmaktadır. ………………. da bu şiddet davranışlarından biridir.”

Bağlama da uygun olarak metindeki boşluğa gelebilecek kavram aşağıdakilerden hangisidir?

95 / 100

95) “Bireylerin güvenliği, bireylerin toplumda özgürce hareket edebilmesi anlamına gelmektedir. Yabancı uyruklu öğrencilerin eğitim ve güvenliği ise istikrarlı bir güvenliğin sürdürülmesini ifade eder. Bu durum, evrensel insan hakları açısından da önemlidir. Birçok ülkede yabancı uyruklu öğrencilerin güvenliği, eğitim kurumlarına devredilmiştir.”

Bu durumun sebepleri arasında eğitimin aşağıdakilerden hangisini üstlenmesinden kaynaklanmaz?

96 / 100

96) - (I) Yüksek Empati Yeteneği
- (II) Anlayış Gösterme
- (III) Dürüstlük ve Adâlet
- (IV) Yeniliğe Açıklık
- (V) Takım Arkadaşlığı

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri sosyal uyuma/entegrasyona önemli bir katkı sağlayacaktır?

97 / 100

97) “Oyun bağımlılığı bireyleri birçok açıdan olumsuz etkilemektedir. Hatta oyun bağımlılığı diğer bağımlılıklara ve istenmeyen alışkanlıklara da neden olduğu için bireyin yaşamında önemli risklere ve travmalara yol açmaktadır.”

Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisi doğru olarak değerlendirilemez?

98 / 100

98) “SDÖ, (Sosyal Duygusal Öğrenme Becerileri) çocukların yaşam zorluklarıyla daha etkin bir şekilde başa çıkmalarına, hem öğrenmelerinde hem sosyal çevrelerinde başarılı olmalarına yardımcı olan bir dizi temel sosyal ve duygusal becerinin sistematik gelişimine odaklanmaktadır.”

Buna göre, SDÖ programından geçen bir bireyin aşağıdaki hangi davranışı göstermesi beklenmez?

99 / 100

99) Barış yapıcılar,

(I) Taraf tutmazlar.
(II) Kimseyi suçlamazlar.
(III) Tarafları kalıp yargılarla dinlerler.
(IV) Taraflara yardım ederler.
(V) Taraflara yüzleşme fırsatı sunarlar.

Eylemlerinden hangisini yaptıklarında barış yapıcı görevlerine ters hareket etmiş olurlar?

100 / 100

100) “Tanrım! Bana değiştirebileceklerimi değiştirebilmem için güç, değiştiremeyeceklerime katlanmam için sabır, ikisini birbirinden ayırt edebilmem için akıl ver.”

Bir yazıtta geçen yukarıdaki söz aşağıdaki hangi insan tipinin karakteriyle uyumludur?

Skorunuz

Bu testi beğendiyseniz bize bir iyilik yapın ve bu testi sosyal medya hesabınızda paylaşın 🙂

LinkedIn Facebook Twitter VKontakte
0%

Diğer Deneme Sınavları için tıklayın.

Tüm Modüllere ait tarama testleri için tıklayın.

MEB 2022 Uzman Öğretmenlik Yetiştirme Programı Çalışma Kitabı (461 Sayfa PDF) İçin tıklayınız.

MEB 2022 Başöğretmenlik Yetiştirme Programı Çalışma Kitabı (591 Sayfa PDF) İçin tıklayınız.

6 Comments

Add a Comment
 1. merhaba çalışmanız için teşekkür ederim. Gerçekten sorular dengeli ve MEB in yayımladıklarına yakın. yalnız 20. soruda problem olabilir.

 2. sorularınız oldukça güzel. yorumlama kabiliyeti isteyen, teknik bilgiyi ön planda tutmayan sorular.
  ancak 27. soruda doğru cevap olarak verilen
  E) TMF-ÖBA nin MEB pdf te yerini bulamadım. hiç yer veremişler.

  1. son paragrafta
   var

 3. Bitirdiğim denemenin sonucuna nasıl görebilirim?

  1. Deneme sonunda başarı skorunuzu yüzde olarak görebilir ve tüm sorular aynı sayfada sorunun doğru cevabı ve sizin verdiğiniz cevap görünecek şekilde listelenir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir