Uzman Öğretmenlik Deneme Sınavları 2

19 Kasım tarihinde yapılacak olan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Uzman Öğretmenlik sınavı için Metin ÖZDAMARLAR hocamız tarafından hazırlanmış olan 100 soruluk deneme sınavı. Sorular MEB tarafından yayımlanan uzman öğretmenlik kitabı (pdf ) ile uyumludur. Denemedeki soruların dağılımları MEB tarafından açıklanan modül soru dağılım çizelgesi ile uyumludur. (Denemeyi hazırlayarak bizimle paylaşan Metin Hocamıza teşekkür ederiz.)

Uzman Öğretmenlik Deneme Sınavları 2

Saygıdeğer öğretmenlerimiz, hata olduğunu düşündüğünüz sorular ile ilgili testin sonundaki değerlendirme formundan veya sayfamızın iletişim bölümünden bize geribildirim sağlayabilirsiniz.

1 / 100

1) Hedefleri, konuları, işleniş sırasını, kullanılacak araç ve gereçleri ve değerlendirmeyi içeren programdır. Ders planı hazırlama konusunda öğretmene temel oluşturur. Belli bir kapsamı ve düzeni vardır. Hukukî bir niteliği bulunur. Bu parçada sözü edilen program türü aşağıdakilerden hangisidir?

2 / 100

2) Program geliştirme dinamik ilişkiler bütünüdür. Buna göre bir programın “etkililiği” hakkında hangi aşamada karar verilir?

3 / 100

3) Aşağıdakilerden hangisinin program hakkında görüşünün alınması, uzman odaklı program değerlendirilmesine örnek verilebilir?

4 / 100

4) Non-formal öğrenme okul dışı ortamlarda gerçekleştirilen öğrenmelerdir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi non-formal öğrenme ortamlarına örnek verilemez?

5 / 100

5) Kavramlar anlaşılabilirdir ve kavramların anlamları üzerinde ortak bir fikir birliği bulunmalıdır.

Parçada kavramların hangi özelliğinden bahsedilmiştir?

6 / 100

6) Otomotiv firmalarının önemli sanayi yatırımları yaptığı, modern atölyeleri ve laboratuvarlarıyla dikkati çeken Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, öğrencilerine sanayiyle iç içe mesleki ve teknik eğitim fırsatı sunarak, istihdama kazandırıyor.

Bu parçadan hareketle, Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğretim ilkelerinden hangisinin uygulandığı söylenebilir?

7 / 100

7) Öğrencilerin pasif bir dinleyici olmasının ötesinde, aktif olarak öğrenme sürecine katılımını sağlayan aktif öğrenme yaklaşımlarından birisidir. Her branşta uygulanabilir bir yöntemdir. Öğrenciyi merkeze alan, onun ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran, bir eğitmenin rehberliğinin yanı sıra kendi yaş grubundan, birbirilerini çok daha iyi anlayanların desteğinde olan bir süreçtir.

Parçada hangi öğretim yöntemi hakkında bilgi verilmiştir?

8 / 100

8) Günümüzde bilgi üretiminin hızı ve değişimi bu bilgi yapılarının sınırlı sürelerde yüz yüze eğitimlerle aktarılması için yeterli olmamaktadır. Bu nedenle çocukların yaşam boyu öğrenme ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için erken yaşlardan itibaren sosyal-duygusal özelliklerinin olumlu yönde geliştirilerek yetiştirilmeleri önem kazanmaktadır.

Buna göre, eğitim amaçlarının gerçekleştirilmesinde aşağıdakilerden hangisinin motivasyonlu olumlu yönde etkilediği söylenemez?

9 / 100

9) Öğretmen: “Hititlerin başkenti Hattuşaş hangi kentimizdedir? Öğrenci: ----- Öğretmen: “Hani leblebisiyle ünlü olan ilimiz?” Öğrenci: “Çorum!”

Yukarıda verilen diyalog, öğretim hizmetlerinin niteliğini belirleyen hangi ögeye örnek verilebilir?

10 / 100

10) Doğuştan getirilmeyen, öğrenme yoluyla edinilen davranışlara “sonradan kazanılan davranış” denir.

Aşağıdakilerden hangisi sonradan kazanılan davranışlara örnek verilemez?

11 / 100

11) Fen Bilimleri Öğretmeni Fatih Gizligider, derse başlamadan önce tahtaya şu soruyu yazmıştır: “Siz bir nükleer santralin güvenlik biriminde çalışan tek bilim insanısınız, nükleer santralin yakın çevresinde bulunan insanlar santralin çevreye bıraktığı atıkların insan sağlığını tehlikeye attığı düşüncesindeler, böyle bir durumda ne yapardınız?”

Buna göre Fatih Öğretmenin hangi öğrenme yaklaşımıyla ders yapmayı planladığı söylenebilir?

12 / 100

12) Bireyler öğrenme görevlerini rastgele yapmazlar. Neyi, neden yaptıklarını bilemezlerse öğrenmek için harekete geçmezler. Öğrenme sırasında birey, yapılan işin anlamını kavramayı ve kendi öğrenmesini düzenlemeyi amaçlar.

Parçada öğretimin hangi temel ilkesinden bahsedilmiştir?

13 / 100

13) Okul, öğrenmeyi sağlayan tek kurum olamayacağı gibi gerekli tüm bilgi ve becerileri de kazandıramaz. Bu nedenle öğrenme yalnızca okulda gerçekleşmez, tüm hayat süresince (ev, müze, kütüphane, etkinliklerde vb.) devam eder. Öğretmenlerin yanında anne-babalar, kardeşler, arkadaşlar vb. kişiler de öğrenmeyi etkiler.

Parçada hangi öğrenme yaklaşımı hakkında bilgi verilmiştir?

14 / 100

14) Matematik öğretmeni Abdurrahman Tekeli, “denk küme” konusunu anlatmadan önce küme, eleman ve eleman sayıları konularını öğrencilerine hatırlatmıştır.

Buna göre Abdurrahman Öğretmenin aşağıdaki öğretim ilkelerinden hangisini kullandığı söylenebilir?

15 / 100

15) Sosyal Bilgiler Öğretmeni Meriç Sabır, 5. sınıflarda çevre sorunlarını anlatırken yakın zamanda gerçeklemiş bir petrol tankeri kazasının görüntülerini sınıfla paylaşmıştır.

Buna göre Sebahat Öğretmenin hangi öğretim ilkesinden faydalandığı söylenebilir?

16 / 100

16) Ölçme, öğrencinin belirli bir özelliğini gözleyerek o özelliğe sayı, sembol ya da sıfat/kategori adı verme işlemidir.

Tanıma göre aşağıdakilerden hangisi bir ölçme sonucunu ifade eder?

17 / 100

17) Diyagnostik değerlendirmenin temel amacı tanılama ve yerleştirmedir. Öğretim sürecinin başında, öğrencilerin önceki kritik nitelikteki öğrenmelerini belirlemek amacıyla yapılır. Diğer bir ifadeyle amaç öğrencinin ders bağlamındaki hazırbulunuşluluk düzeyini belirlemektir. Sınıf içinde veya okul genelinde uygulanabilir. Amaç not vermek değildir. Hedeflenen, öğrencinin niteliklerine uygun grupların oluşturulmasıdır. Zaman, para ve emek tasarrufu sağlar.

Buna göre;
I. Seviye Tespit Sınavları
II. Yabancı Dil Muafiyet Sınavları
III. Ünite Değerlendirme Sınavları
IV. Final sınavları

hangileri diyognastik değerlendirmeye örnek verilebilir?

18 / 100

18) Bir ölçme aracında bulunması gereken psikometrik özellikler arasında;

I. Güvenirlik
II. Geçerlik
III. Kullanışlık

hangileri sayılabilir?

19 / 100

19) Sistematik hata, ölçülen büyüklüğe, öğretmene ya da ölçme koşullarına göre miktarı değişen hatalardır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir sistematik hatadır?

20 / 100

20) I. Essay
II. Çoktan seçmeli
III. Doğru / Yanlış
IV. Eşleştirme
V. Cümle tamamlama

Yukarıda verilen ölçme türlerinden hangisinde şans başarısı olasılığı yüksek değildir?

21 / 100

21) Cevaplayıcıların sorulara cevap verme konusunda sınırsız özgürlüğe sahip olduğu ölçme türü aşağıdakilerden hangisidir?

22 / 100

22) Bir öğretmen sene sonu yaptığı yazılı yoklamada soruların tamamını ilk üniteden sormuştur.

Buna göre, bu öğretmenin sınavının hangi geçerliğe uygun olmadığı söylenebilir?

23 / 100

23) Öğrencinin bir bütün olarak gelişim ve öğrenme süreci ile ürünlerini gösteren, aynı zamanda değerlendirilmesini de sağlayan sistemli ve amaçlı olarak oluşturulmuş dosyalardır. Amaç, öğrenciyi çok yönlü olarak ve öğrencinin gelişimini bir süreç olarak izlemek ve değerlendirmektir. Böylece öğrencinin öz geçmişi, ilgileri, tutumları, becerileri, yetenekleri, öğrenme biçimi, sosyal özellikleri vb. özelliklerinin tanınması amaçlanır.

Parçada hangi destekleyici değerlendirme yaklaşımı hakkında bilgi verilmiştir?

24 / 100

24) Aşağıdakilerden hangisi çoktan seçmeli madde yazım kurallarından biri değildir?

25 / 100

25) 20. yüzyıla hâkim olan sanayi ile sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçilmiş ve buna bağlı olarak eğitim paradigmalarında da değişimler yaşanmıştır. Sanayi ve bilgi-iletişim teknolojisi paradigmasının eğitime yansımalarının karşılaştırıldığı hangi seçenekte yanlışlık yapılmıştır?

26 / 100

26) Ölçme araç ve yöntemlerinden bazıları şunlardır: I. Yazılı yoklama II. Gözlem formu III. Çoktan seçmeli IV. Akran değerlendirme V. Sözlü yoklama Bu yöntemlerden hangileri geleneksel yöntemlerdendir?

27 / 100

27) PISA için aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

28 / 100

28) Rehberlik hizmetleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

29 / 100

29) Öğrenci kişilik hizmetlerinin alanlarla eşleştirildiği tablonun hangi satırında yanlışlık yapılmıştır?

30 / 100

30) Sınıf Rehberlik Programı’nın uygulamasında bazı ilkelere uymak esastır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?

31 / 100

31) • Görüşme • Ev ziyaretleri • Drama ve oyun Verilenler hangisine dayalı rehberlik testlerine örnek verilebilir?

32 / 100

32) Bu tür anne-baba çocuklarını bağımsız olmaya teşvik eder ama yine de eylemlerine sınırlar ve kontroller getirirler. Kural koyarlar ama kuralların mantığını açıklarlar ve eleştirileri dinlerler. Sevgilerini hissettirler ve çocukla iletişim kurarlar. Parçada hangi ebeveyn tarzı hakkında bilgi verilmiştir?

33 / 100

33) Psikolojik Danışman Erman Erenbilge, okulda yaşanan bir sorunla ilgili sınırlılıklarının bilmiş, kendisini aşan durumlarda yetkililerden ve uzmanlardan yardım talebinde bulunmuştur. Buna göre Erman Bey’in hangi rehberlik temel ilkesine uygun hareket ettiği söylenebilir?

34 / 100

34) Bir öğretmen, öğrencilerinden biri için şu tanılamayı yapmıştır: “Nesnelerin rengini, şeklini ifade etmekte ancak kavramlar arasında ilişkileri kurmakta güçlük yaşamakta ve neden-sonuç ilişkisi kuramamaktadır. Gördüklerini ya da yaşadıklarını hatırlamakta güçlük yaşamakta ve bunları anlatamamaktadır.” Buna göre öğretmen hangi alanda tanılama yapmıştır?

35 / 100

35) Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin genel eğitim ortamlarında yetersizliği olmayan akranlarıyla beraber tam ya da yarı zamanlı olarak eğitimlerini sürdürmelerine ne ad verilir?

36 / 100

36) Aşağıdakilerden hangisi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planının özelliklerinden değildir?

37 / 100

37) BEP kapsamında belirleen uzun dönemli hedefler, öğrencinin bir yıl ya da akademik dönem içerisinde makul düzeyde kazanabileceği davranışlar olarak tanımlanabilir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi uzun dönemli bir hedeftir?

38 / 100

38) Davranış, öğrenciden sergilemesi beklenen eylemlerin açık bir şekilde ifade edilmiş hâlidir. Davranış ögesinin doğrudan gözlenebilir ve ölçülebilir olması çok önemlidir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudan gözlenebilen bir davranış değildir?

39 / 100

39) Öğretimin bireyselleştirilmesinde ve öğretim uyarlamalarında esas alınması gereken bazı uygulama ilkeleri bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?

40 / 100

40) Okullarda tuvaletlerin, merdivenlerin, kantinin, laboratuvarların, kütüphanelerin vb. tüm ortamların tüm öğrenciler için ulaşılabilir bir şekilde planlanmalıdır. Bu durum, öğretiminin öğrencilere göre uyarlanması hangisine yönelik düzenlemelere örnek verilebilir?

41 / 100

41) Özel yetenekli bireylerin eğitiminde özellikle akademik anlamda oldukça etkilidir. Bu stratejinin okula erken başlama, sınıf atlama, üstten ders alma, sınavla ders geçme gibi öğrencinin özelliğine göre seçilebilecek türleri vardır. Parçada özel yetenekli öğrencilere uygulanacak hangi strateji hakkında bilgi verilmiştir?

42 / 100

42) Özel yetenekli öğrencilerin öğretmenleri etkili sınıf ortamı oluşturmalı, nitelikli sorular sorma, yüksek düzey düşünme seviyesini artırmalı ve yaratıcılığı cesaretlendirmelidir. Bu temel üzerine özel yeteneklilerle çalışan öğretmenlerde beklenen özellikler arasında aşağıdakilerden hangisi sayılamaz?

43 / 100

43) Aşağıdakilerden hangisi bilimsel araştırma sürecinin ilk aşamasıdır?

44 / 100

44) Araştırılabilir nitelikte iyi bir problemin ve soruların belirli özellikleri vardır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?

45 / 100

45) Araştırmalarda bağımsız değişken, araştırmacının bağımlı değişken üzerinde etkisini test etmek istediği değişkendir. Bağımlı değişken ise üzerinde bağımsız değişkenin etkisi incelenen değişkendir. Buna göre; “5. sınıf öğrencilerinin uyku saatinin test sonuçlarını nasıl etkilediğini belirlemek” için yapılan bir araştırmada, bağımlı ve bağımsız değişkenler hangi seçenekte doğru verilmiştir?

46 / 100

46) Bilimsel araştırmalarda, araştırmacının kontrol edemediği ancak araştırma sonuçlarını negatif olarak etkileyebileceğini düşündüğü noktalara ne ad verilir?

47 / 100

47) Kapsayıcı eğitim hakkında yazılmış makaleler için Türkiye’de üniversitelerde yayımlanan sayfaları görüntülemek isteyen bir kişi arama motoruna aşağıdaki ifadelerden hangisini yazmalıdır?

48 / 100

48) tez.yok.gov.tr

Yukarıda verilen arama motoru ne tür aramalar içindir?

49 / 100

49) I. Çalışılacak olan konunun saptanması II. Çalışmadaki katılımcıların belirlenmesi III. Verilerin toplanması IV. Hipotezlerin üretilmesi V. Verilerin analizi ve analizin yorumlanması Nitel araştırma basamaklarının doğru olabilmesi için hangi iki rakamın yer değiştirmesi gereklidir?

50 / 100

50) İnsanların bir konuya veya duruma ilişkin deneyimlerini yaşamış oldukları hikâyeler ile inceleyen araştırma türü aşağıdakilerden hangisidir?

51 / 100

51) Aşağıdakilerden hangisi genel etik ilkelerinden biri değildir?

52 / 100

52) Okuyucuların ilk incelediği bölümdür ve çalışma hakkında fikir vermelidir. Bu nedenle bilgi yoğunluğu açısından yeterli olmalı bununla birlikte okunaklı, eksiksiz ve iyi düzenlenmiş olmalıdır. Araştırmanın amacını, içeriğini ve yöntemini yansıtmalıdır. Parçada bilimsel raporun hangi bölümü hakkında bilgi verilmiştir?

53 / 100

53) Yaş, etnik köken, ırk, cinsiyet, engellilik, sosyoekonomik düzey, dil, din, coğrafi konum gibi özelliklerin farklılıklarının doğasını değerlendirmeden ve yargılamadan olduğu gibi kabul etmeyi ifade etmektedir. Parçada kapsayıcı eğitimin hangi temel kavramından bahsedilmiştir?

54 / 100

54) Kapsayıcı bir okul, öğrencilere; I. Tüm üyelerin hak ve sorumluluklara sahip olduğu II. Eğitimden tüm öğrencilerin benzer şekilde yararlandığı III. Adaletin temel alındığı ortamlarından hangilerini sağlar?

55 / 100

55) Kapsayıcı okullar, tüm çocukların birlikte eğitim almasını sağlayarak farklılıklara karşı tutumları değiştirebilir, insanları barış içerisinde, bir arada yaşamaya teşvik eden adil ve ayrımcı olmayan bir toplumun temelini oluşturur. Parçada kapsayıcı eğitimin hangi gerekçesinden bahsedilmiştir?

56 / 100

56) Aşağıdakilerden hangisi kapsayıcı eğitimin önemini ifade etmez?

57 / 100

57) Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) aşağıdakilerden hangisi için hazırlanır?

58 / 100

58) Eğitimin kapsayıcı bir işlevinin olabilmesi için eğitimin paydaşları olan öğretmenlerin, ailelerin, yöneticilerin ve sivil toplum kuruluşlarının birbirleriyle iş birliği içinde olması gerekmektedir. Aşağıdakilerden hangisi ailelerle yapılan iş birliğine örnek verilemez?

59 / 100

59) Ritüeller, derin anlam içeren süreçler ya da günlük rutinlerdir. Teknik bir eylemden daha fazlasıdır.. Bu rutin olaylar okulun misyon ve değerleriyle birleştirilebilirse okula ruh kazandırılır ve kültürel bağlantılar güçlendirilir. Ritüeller karşılama ve sonlandırma ritüelleri şeklinde örneklenebilir. Aşağıdakilerden hangisi “karşılama” ritüellerinden biridir?

60 / 100

60) Aşağıdakilerden hangisi kapsayıcı eğitim paydaşlarından olan sivil toplum kuruluşlarından biri değildir?

61 / 100

61) Bireylerin genetik birtakım problemler ya da hayatlarının belirli bir dönemindeki hastalık veya kaza sonucunda bedensel veya zihinsel olarak ortaya çıkan özel durumlarından dolayı ayrımcılığa maruz kalma durumudur. Parçada hangisine yönelik ayrımcılığa örnek verilmiştir?

62 / 100

62) • Potansiyellerini dikkate almadan bazı öğrencilerden diğerlerine göre daha düşük beklenti içinde olmak • Öğrenciyi ticari bir kaynak gibi görmek; ailelerinin sosyo-ekonomik düzeylerine göre davranmak • Dinsel ve etnik ayrımcılık; tanıdık ve yakınlarını kayırmak Yukarıda verilenler eğitim ortamlarından aşağıdakilerden hangisine örnek verilebilir?

63 / 100

63) Öğretmenlerin kapsayıcı eğitimle ilgili bazı yeterliklere sahip olması beklenir. Aşağıdakilerden hangisi bu yeterliklerden biri değildir?

64 / 100

64) Aşağıdakilerden hangisi kapsayıcı eğitimde “katılım” ilkesine örnek verilebilir?

65 / 100

65) Aşağıdakilerden hangisi, yerküreyi saran ve onun yaşanabilir bir gezegen olmasını sağlayan, çeşitli gazlardan oluşan gaz örtüsü olarak tanımlanır?

66 / 100

66) Hava, herhangi bir yerde ve zamandaki atmosfer koşullarının herhangi bir andaki kısa süreli durumu olarak tanımlanır. Atmosferin bu bir anlık durumu, yeryüzünün herhangi bir yerindeki sıcaklık, yağış, nem, güneşlenme, sis, bulut, rüzgâr ve hava basıncı gibi çok sayıdaki değişkenin birlikteliği ile açıklanmaktadır. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi hava durumunu belirtir?

67 / 100

67) Türkiye aridite (kuraklık) indisine göre denizelliğin hâkim olduğu kıyı kesimlerinde kuraklık azdır. Buna göre aşağıdaki şehirlerden hangisinde kuraklığın diğerlerine göre daha az olması beklenir?

68 / 100

68) Uzmanların “dünyanın geri kalanından iki ila üç kat daha hızlı ısınan ve iklim değişikliğine karşı en savunmasız yerler” olarak nitelendirdiği yerler hangisidir?

69 / 100

69) Atmosferdeki gazların gelen Güneş ışınımına karşı geçirgen, buna karşılık geri salınan uzun dalga boylu yer ışınımına karşı çok daha az geçirgen olması nedeniyle, yerkürenin beklenenden daha fazla ısınmasını sağlayan ve ısı dengesini düzenleyen doğal süreçtir. Parçada hangi süreçten bahsedilmiştir?

70 / 100

70) İnsan kaynaklı sera gazı salınımlarının azaltılmasında öncelikle ele alınması gereken enerji yoğun sektörlerden biri ulaştırma sektörüdür. Aşağıdaki önlemlerden hangisi, ulaşım sektöründe insan kaynaklı sera gazı salınımının azaltılmasında önlemlerden biri değildir?

71 / 100

71) Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangisi ekonomi temelli değildir?

72 / 100

72) Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada her yıl 10 kişiden 9’u hava kirliliğine bağlı olarak hayatını kaybetmektedir. Bilgide hava kirliğinin hangi alandaki etkisine değinilmiştir?

73 / 100

73) Kanalizasyon ve kirli fabrika atık sularının arıtılmadan akarsu ve denizlere boşaltılması, konutlarda ve sanayi kuruluşlarından çevreye bilinçsizce atılan atıklar (deterjan ve sıvı yağ gibi), tarlalara bilinçsizde atılan kimyasal ilaçlar, petrol taşıma tankerlerinin ve gemilerin denizlere petrol sızdırması ve zehirli atık taşıyan varillerin okyanus diplerine atılması gibi nedenler su kirliliğine neden olmaktadır. Parçada su kirliliğine yol açan hangi faaliyet üzerinde durulmamıştır?

74 / 100

74) Aşağıdakilerden hangisi Sıfır Atık Projesi’nin amaçlarından biri değildir?

75 / 100

75) İletişim, insanların çevreyi etkileyebilme, varlığını ifade edebilme, amaçlarını gerçekleştirebilme ve gereksinimlerini karşılayabilme aracı olarak tanımlanabilir. Bu tanımlara göre iletişimin hangi alanlarla ilgili bir süreç olduğu söylenebilir?

76 / 100

76) İletişim sürecine sistem yaklaşımı ile bakıldığında, karşılıklı gidip gelen mesajların doğru algılanıp algılanmadığını söz, jest ve mimik gibi bir beden hareketi ile test etmektir. Bu süreç tamamlanmadığında iletişimin sağlıklı kurulup kurulmadığını bilinemez. Bu nedenle de sürecin olmazsa olmazıdır. Parçada hangi iletişim ögesi hakkında bilgi verilmiştir?

77 / 100

77) I. Yazılı iletişimde, sözlü iletişimde olduğu gibi seslendirmenin, tavır, jest ve mimiğin sağlayacağı etkiler söz konusu değildir.

II. Sözlü iletişimde yapılan dil yanlışları, söyleyiş bozuklukları dışında pek fark edilmez.

III. Sözlü iletişimde yanlış kullanılan bir sözcük okuyucunun hemen dikkatini çeker.

IV. Yazılı iletişimde, yazım kurallarına ve noktalama işaretlerine uymak zorunluluğu vardır.

V. Yazılı iletişimde planlama, sözlü iletişime oranla daha çok önem taşır.

Sözlü ve yazılı iletişim arasındaki farkların yer verildiği kaç numaralı ifade doğru değildir?

78 / 100

78) Sınıf Öğretmeni Cem Sefa Baş, öğrencilerinde empati becerisini geliştirmek istemektedir. Buna göre, Cem Sefa Öğretmenin derslerinde; I. Rol değişimi II. Yaratıcı drama III. Oyun yöntem ve tekniklerinden hangilerini kullanması uygun olur?

79 / 100

79) İyi bir dinleyicinin sahip olduğu bazı özellikler vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu özelliklerden biri değildir?

80 / 100

80) Dilin kullanılmasıyla ortaya çıkan aşağıdaki tutumlardan hangisi “iletişim engeli”ne yol açmaz?

81 / 100

81) Yöneticinin çalışanları yönlendirmede etkili olmadığı, onların kişisel zenginlikleri ile ilgilenmediği, iş birliğinin olmadığı; grup başarısının minimum düzeyde olduğu resmî bir örgüt iklimi söz konusudur. Parçada hangi tür okul ikliminden bahsedilmiştir?

82 / 100

82) İletişimin temelinde olan bir değerdir. İnsanlara yalnızca insan oldukları için değer vermektir. Aynı zamanda karşı tarafı kabul etmekle ve olduğu gibi kabul etmekle de ilgilidir. Özellikle sınıfta ve okulda kapsayıcı bir dili kullanmayı da içerir. Parçada hangi değerden bahsedilmiştir?

83 / 100

83) Yapılan araştırmalar sosyal etkileşimde sözsüz iletişimin sözel iletişime oranla çok daha etkili olduğunu göstermektedir. İnsanlar iletişim sırasında anlamsal gerçekliği daha çok sözsüz kodlardan edinmektedir. Bilgi değerlendirildiğinde, sözsüz iletişim kodlarına; I. Konuşma biçimi II. Göz iletişimi III. Jest ve mimik hangileri örnek verilebilir?

84 / 100

84) İletişim becerisi aşağıdakilerden hangisini kapsamaz?

85 / 100

85) Öğretmen dijital yeterlik çerçeveleri, öğretmenlerin meslekleri kapsamında, dijital bağlamda sahip olmaları gereken özellikleri belli ilişkiler çerçevesinde tanımlayan ifadeler bütünüdür. Bu yeterlikler, öğretmen eğitimi alanında çalışan çeşitli paydaşların kullanması veya faydalanması amacıyla ulusal politikalar kapsamında oluşturulmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu yeterlik alanlarından biri olamaz?

86 / 100

86) • Öğretmen ve öğrencilerin içerik paylaşımı yapabilecekleri dijital bir ortam sunmaktadır. • Web üzerinden erişilebileceği gibi mobil uygulama olarak akıllı telefon ve tablet bilgisayarlarla da servis edilmektedir. • Salgın döneminde canlı derslerle eğitim ve öğretimin kesintiye uğramadan sürdürülmesinde önemli rol almıştır. Parçada bilgi verilen sistem aşağıdakilerden hangisidir?

87 / 100

87) Kahoot, Socrative, Google Forms, Mentimeter, Educandy gibi çevrimiçi programlar öğrenme sonuçlarının anında alınmasına imkân tanımaktadır. Buna göre, bu programların hangisini kolaylaştırdığı söylenebilir?

88 / 100

88) Öğrenenleri bilginin ortak üreticileri olarak vurgulayan teknolojik gelişmeler ve pedagojiler, insanların çeşitli topluluklar oluşturmalarını ve bunlara katılmalarını sağlayan web sitelerini ve çevrim içi uygulamaları belirtmek için insanların sosyal medya terimini benimsemesine katkıda bulunmuştur. Bu hareketlilik öğrencilerin zamanlarının büyük çoğunluğunu sosyal medyada geçirmelerine neden olmaktadır. Sosyal medyanın olumlu özellikleri olduğu gibi olumsuz özellikleri de vardır. Aşağıdakilerden hangisi sosyal medyanın öğrenciler açısından olumsuz özelliklerinden biridir?

89 / 100

89) • Bu öğrenme ortamı, yüzyüze ve çevrim içi öğrenme ortamlarının ve yöntemlerinin bir arada kullanılması biçimde tanımlanabilir. • En önemli avantajı, öğrenci ve öğretmenin bir araya gelmesi ve öğretimde önemli bir bileşen olan vücut dili kullanımına ve insan etkileşimine imkân sağlamasıdır. Bilgi verilen öğrenme türü aşağıdakilerden hangisidir?

90 / 100

90) Covid-19 salgınına bağlı uzaktan eğitim sürecinde öğretmenlerin ders içeriklerini ve müfredatı teknolojiye uyarlayarak etkili teknikler kullanarak ders içeriğini dijitalleştirmeleri, video konferans sistemlerini ve web araçlarını etkin biçimde kullanmaları gerekmiştir. Hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin belli becerileri derslerin işlenebilmesi için olmazsa olmaz nitelikte olmuştur. Verilen metin değerlendirildiğinde, uzaktan eğitim sürecinde; I. Dijital okuryazarlık II. Dijital yetkinlik III. Dijital öğretim yöntemleri becerilerinden hangileri ön plana çıkmıştır?

91 / 100

91) Öğretim etkinliklerini planlarken öğrencilerin öğrenme hedeflerine ulaşıp ulaşmadıklarını kontrol etmek çok önemlidir. Eğitim hedeflerini değerlendirmek için farklı formatlarda değerlendirme araç ve yöntemleri bulunmaktadır. Bu araç ve yöntemleri öğretimde kullanmak için gerekli teknolojilerin kullanılması ve uyarlanması, öğretmenlerin dijital yeterlikleri konusunda çalışılmasını gerektirmektedir. Parçada, öğretmenlerin sahip olması gereken dijital yetkinlik çerçevesinin ortak bileşenlerinin hangisinden bahsedilmiştir?

92 / 100

92) Dijital vatandaşlık, teknoloji erişimi ve becerilerinin yanı sıra eğitim yetkinlikleri gerektirir. Dijital vatandaşlık, teknoloji kullanımına ilişkin davranış normları olarak tanımlanabilir. Tanıma göre aşağıdakilerden hangisi dijital bir vatandaşın “dijital teknolojileri” kullanırken sahip olması gereken bir özellik değildir?

93 / 100

93) Güvenli okulların öğrenci, öğretmen, çalışan vb. paydaşlar açısından fiziksel, sosyal, psikolojik ve çevresel tehditlerden uzak mekânlardır. Güvenli okulların inşası için eğitimcilerin güvenli okulların özelliklerini bilmesi gerekmektedir. Aşağıdakilerden hangisi güvenli okulların özelliklerinden biri değildir?

94 / 100

94) Siber zorbalık günümüzde gittikçe özellikle çocuklar ve gençler arasında sıkça görülen ve geleneksel zorbalık kavramından farklı olarak bireylerin mobil telefonlar ve internet aracılığıyla bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak diğer bireylere rahatsızlık vermesi ve taciz etmesi olarak tanımlanır. Aşağıdakilerden hangisi siber zorbalığa karşı alınacak önlemlerden biri değildir?

95 / 100

95) Türkiye’deki yabancılarda, bireyin kendini yeterli düzeyde toplumun bir üyesi olarak görmemesi uyum ve entegrasyonu zorlaştırmaktadır. Parçada yabancıların uyum ve entegrasyonunu etkileyen hangi nedenden bahsedilmiştir?

96 / 100

96) Oyun bağımlılığının bireyi bir taraftan daha fazla para harcamaya zorlarken diğer taraftan çalışan bireylerin iş yeri performansını düşürerek iş hayatında bireyin verimliliğini azaltmaktadır. Dolayısıyla düşük verimlilik gelir kaybına yol açabilir. Oyun bağımlılığı yaşayan bireylerin oyuna yönelik harcamaları da artacaktır. Bazı oyunlarda ani para harcama gerektiren durumlar da olabilmektedir. Parçada, oyun bağımlılığının hangi sonuçlarına yer verilmiştir?

97 / 100

97) İnsanlar “sorunlar karşısındaki duruşu” bakımından şu şekilde sınıflandırılır: Sağlıklı, sağlıksız ve normal insan. Bir sorunla karşılaşıldığında insanların soruna karşı takındıkları tavır da birbirinden farklı olmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yaşanan bir sorun karşısında sağlıklı bir insanın takındığı bir tavır olamaz?

98 / 100

98) Bir şiddet türü olarak zorbalığa maruz kalmış çocukların incelendiği ülkemizdeki araştırmalar, bu çocukların düşük özsaygı, stres, depresyon, kaygı, intihar eğilimi, travma sonrası stres bozukluğu, okul korkusu, okuldan kaçma, öfke ve şiddet eğiliminde artış gibi olumsuz sonuçlar yaşadıklarını göstermektedir. Parçada şiddetin hangi alandaki sonuçlarına yer verilmiştir?

99 / 100

99) Sosyal Duygusal Öğrenme, çocukların ve yetişkinlerin duygularını tanımak ve yönetmek, sorumlu kararlar vermek ve zorlu sosyal durumları yapıcı bir şekilde ele almak, başkalarını önemsemek ve ilgi göstermek, olumlu ilişkiler kurmak için ihtiyaç duydukları bilgi, tutum ve becerileri edindikleri süreçler olarak tanımlanmaktadır. Sosyal Duygusal Öğrenme, bir dizi temel sosyal ve duygusal becerinin sistematik gelişimine odaklanmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?

100 / 100

100) Bir insan, aşağı yukarı her ortamda zor iletişim kurulabilen, dostane tavırdan uzak, anlayışsız, iletişim ve empati becerisi sınırlı, “öteki”ne karşı ön yargılara sahip bir tutum sergiliyorsa zor insan olma ihtimali güçlüdür. Bir insanın gözlenebilir “anlama ve anlaşılma çabası” onun zor insan olup olmadığının önemli bir göstergesidir. Parçaya göre aşağıdakilerden hangisi, bir insanın “zor insan” olarak nitelendirilmesinde dikkate alınacak bir göstergedir?

Skorunuz

The average score is 81%

Bu testi beğendiyseniz bize bir iyilik yapın ve bu testi sosyal medya hesabınızda paylaşın 🙂

LinkedIn Facebook Twitter VKontakte
0%

Diğer Deneme Sınavları için tıklayın.

Tüm Modüllere ait tarama testleri için tıklayın.

Uzman Öğretmenlik Sınavı Örnek Soru Kitapçığı’nı [PDF] indirmek için tıklayınız.

Başöğretmenlik Sınavı Örnek Soru Kitapçığı’nı [PDF] indirme için tıklayınız.

MEB 2022 Uzman Öğretmenlik Yetiştirme Programı Çalışma Kitabı (461 Sayfa PDF) İçin tıklayınız.

MEB 2022 Başöğretmenlik Yetiştirme Programı Çalışma Kitabı (591 Sayfa PDF) İçin tıklayınız.

“Uzman Öğretmenlik Deneme Sınavları 2” üzerine bir yorum

Yorum yapın