Uzman Öğretmenlik Deneme Sınavları 6

19 Kasım tarihinde yapılacak olan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Uzman Öğretmenlik sınavı için Sultan Duruduygu tarafından hazırlanmış olan 100 soruluk 1. deneme sınavı. Sorular MEB tarafından yayımlanan uzman öğretmenlik kitabı (pdf ) ile uyumludur. Denemedeki soruların dağılımları MEB tarafından açıklanan modül soru dağılım çizelgesi ile uyumludur. (Denemeyi hazırlayarak paylaşan Sultan Duruduygu’ya teşekkür ederiz)

Uzman Öğretmenlik Deneme Sınavları 6

Saygıdeğer öğretmenlerimiz, hata olduğunu düşündüğünüz soruları test sonundaki değerlendirme formundan veya iletişim bölümünden bize bildirebilirsiniz.

Sultan Duruduygu 1.deneme

1 / 100

1) Aşağıdakilerden hangisi, çağdaş eğitim anlayışıyla ilgili ilkelerden biri değildir?

2 / 100

2) Aşağıdakilerden hangisi “probleme dayalı öğrenme” yaklaşımının temel özelliklerinden biri değildir?

3 / 100

3) Öğrenciyi merkeze alan sınıf içi öğretim etkinlikleri düzenlenirken aşağıdakilerden öncelikle hangisi dikkate alınmalıdır?

4 / 100

4) Öğretme-öğrenme sürecinde öğrencilerin öğrenmeye güdülenmesini ve kalıcı öğrenmenin gerçekleşmesini sağlamada aşağıdakilerden hangisinin önemli bir rolü yoktur?

5 / 100

5) Öğrenci merkezli bir yöntemdir. Öğrencilerde iş birliği, yaratıcılık, başlanmış bir işe katkı getirme ya da işi bitirme, katılımdan keyif alma, kurallara uyma, iletişim becerisi geliştirme, özel yetenekleri ortaya çıkarma ve üretme özelliklerini geliştirir. Çekingen öğrencilerin sürece aktif olarak katılmalarını sağlar. Özellikleri sıralanan bu yöntem ya da teknik aşağıdakilerden hangisidir?

6 / 100

6) Öğrencilere konu ile ilgili ne bildikleri sorulur ve “Ne biliyorum?” başlıklı sütuna yazılır. Daha sonra konu ile ilgili ne öğrenecekleri sorulur, alınan cevap öğretmen rehberliğinde tartışılarak “Ne öğrenmek istiyorum?” sütununa yazılır. Konu ile ilgili etkinlikler yapıldıktan sonra öğrencilere neler öğrendikleri sorulur, alınan cevaplar “Ne öğrendim?” sütununa yazılır. Oluşan tablo öğretmen eşliğinde incelenir.

Buna göre yukarıda kullanılan teknik aşağıdakilerden hangisidir?

7 / 100

7) Aşağıdakilerden hangisi kavram haritalarının eğitim sürecinde sağladığı yaralardan biri değildir?

8 / 100

8) Bireysel farklılıklara göre tasarımın içerik, öğretim süreci, öğretim ürünü ve ortam boyutları kademelendirilmektedir. Bu şekilde bir tasarımla, örneğin ön öğrenmesi düşük, orta ve yüksek olan öğrencilerin aynı konuları, kendilerine uygun zorluk seviyesinde öğrenmeleri sağlanmaktadır. Ön öğrenmeye göre farklılaştırmalarda öğretmen, öğrencilerin seviyelerini belirlemekte ve buna göre öğretim sürecini düzenlemektedir.

Yukarıda bahsedilen farklılaştırılmış öğretimde kullanılan yöntem ve teknik aşağıdakilerden hangisidir?

9 / 100

9) Bu teknik bir öz değerlendirme tekniği olarak kullanılabilir. Öğrenciler, öğrenmelerini derecelendirmek için bir elinin parmaklarını kullanarak birden beşe kadar sıralar. Konuyu bilme derecesine göre öğrencinin parmak sayısını artırması istenir. Açıklaması verilen öğretim sürecinde kullanılan değerlendirme tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

10 / 100

10) Bir öğretmenin dersinde “Burada olmanızdan, sizi daha iyi tanıyacak olmaktan çok memnunum ve sınıfa önemli deneyimler ve özellikler getirdiğinizin farkındayım. Burayı sizin için değerli bir öğrenme ortamı yapmak için elimden geleni yapmak istiyorum.” Diyerek verdiği mesaj türü aşağıdakilerden hangisidir?

11 / 100

11) Eğitim sistemleri, okulun yönetimi ve yapısı, okul kuralları, disiplin anlayışı, okul ile çevre ilişkileri, öğretmen-yönetici-öğrenci arasındaki ilişkiler vb. tutum ve davranışlar hangi tür programın kapsamını oluşturur?

12 / 100

12) Bir kavramın diğer kavramların anlaşılmasına yardımcı olması kavramın hangi özelliğini gösterir?

13 / 100

13) Aşağıdakilerden hangisi kavram öğretiminde ve kavram yanılgıları tespitinde kullanılabilecek araçlardan biri değildir?

14 / 100

14) Aşağıdakilerden hangisi kavram karikatürleri hazırlanırken dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir?

15 / 100

15) Öğrencinin tutum ve davranışlarına yönelik olumlu ifadeler içeren bildirim türüdür.

Açıklaması verilen geri bildirim türü aşağıdakilerden hangisidir?

16 / 100

16) Ölçülmek istenilen özellik kendisinden farklı iki ya da daha fazla özelliğin arasındaki matematiksel bir bağıntı (dört işlem) yardımıyla belirleniyorsa bu ölçme türüne verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

17 / 100

17) Belirli bir konu / ünite vb. sonunda öğrencilerin öğretime konu olan davranışların ne kadarını kazandığını, diğer bir deyişle ünitedeki öğrenme eksiklerini belirlemek amacıyla yapılan değerlendirme türü aşağıdakilerden hangisidir?

18 / 100

18) Aşağıdakilerden hangisi ölçülürken dolaylı ölçme yapılır?

19 / 100

19) Değerlendirme, ölçme sonuçlarının bir ölçütle karşılaştırılarak bir yargıya varılması işidir.

Aşağıdakilerden hangisi “mutlak ölçüt”ün kullanıldığı değerlendirmeye örnektir?

20 / 100

20) Aşağıdakilerden hangisi performans değerlendirmesini gerektiren bir durumdur?

21 / 100

21) Aşağıdaki öğrenci özelliklerinden hangisi doğrudan ölçülebilir?

22 / 100

22) Pazarlama elemanları seçiminde kullanılmak üzere bir test geliştirilmiş ve işe alımlarda bu test uygulanmıştır. Daha sonra, işe alınan elemanların ilk aydaki başarılı satış sayıları ile işe girişte aldıkları test puanları arasındaki uyum incelenmiştir. Yukarıda belirtilen inceleme, uygulanan testin hangi özelliği hakkında bilgi verir

23 / 100

23) Öğrencilerinin öğretim süreci boyunca gelişimlerini görmek ve değerlendirmeye katılımlarını sağlamak isteyen bir öğretmen için en uygun ölçme ve değerlendirme yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

24 / 100

24) Dereceli puanlama anahtarı kullanılması ölçme aracının en çok hangi özelliğinin iyileşmesinde etkili olur?

25 / 100

25) Aşağıdakilerden hangisi yazılı yoklamalarda puanlama güvenirliğini artırmaya yönelik önlemlerden biri değildir?

26 / 100

26) Arif Öğretmen, öğretim yılının başında, öğrencilerinin matematik dersine karşı tutumlarının nasıl olduğunu belirlemek ve elde edilen sonuçlardan hareketle öğretim uygulamalarına yön vermek istemektedir. Bu amaçla 10 maddeden oluşan bir tutum ölçeğini öğrencilerine uygulamış ve onların matematik dersine karşı tutumlarını ölçmüştür.

 

Arif Öğretmen bu uygulamasında hangi ölçme ve değerlendirme türlerini kullanmaktadır

27 / 100

27) OECD tarafından geliştirilen, 3 yıllık periyotlar ile matematik, fen ve okuma becerileri alanlarındaki yeterlilikleri ölçen uluslararası öğrenci değerlendirme programı aşağıdakilerden hangisidir?

28 / 100

28) Yeteneklerinin altında ve üstünde başarı gösteren öğrencileri belirlemek aşağıdaki rehberlik servislerinden hangisinin görevidir?

29 / 100

29) Hümanistik yaklaşımı benimsemiş ve empatik dil kullanan bir öğretmenin çok çalıştığı halde sınavda başarısız olan bir öğrencisine aşağıdakilerden hangisini söylemesi beklenir?

30 / 100

30) Aşağıdakilerden hangisi okul psikolojik danışmanı için uygun bir yaklaşım değildir?

31 / 100

31) Okul rehberlik programlarıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

32 / 100

32) Bir şarkı sözünde geçen “Hatasız kul olmaz, hatamla sev beni.” sözleri insancıl (hümanistik) kuramın hangi kavramıyla ilişkilendirilebilir?

33 / 100

33) Farklı alanlardan mezun olmuş öğretmenler rehberlik ve psikolojik danışmanlık eğitimi almadıkları hâlde okulların rehberlik servislerinde görevlendirilebilmektedirler. Bu türden görevlendirmelerle rehberlik servislerinde çalışan öğretmenlerin hangi problem alanında etkili olarak hizmet vermesi mümkün değildir?

34 / 100

34) Bir psikolojik danışma oturumunda “Arkadaşlarım beni dışlıyor; kendimi çok yalnız hissediyorum.” diyen bir danışana danışmanın aşağıdakilerden hangisini söylemesi en uygun olur?

35 / 100

35) Aşağıdakilerden hangisi rehberlik ve psikolojik danışma hizmeti yürütme komisyonu üyeleri arasında yer almaz?

36 / 100

36) Aşağıda verilen test dışı bireyi tanıma tekniklerinden hangisi “başkalarının kanılarına dayalı” yöntemlerle uygulanır?

37 / 100

37) Aşağıdakilerden hangisi bireyselleştirilmiş eğitim planı (BEP)’ nın özellikleri arasında yer almaz?

38 / 100

38) Rehberliğin kurucusu olarak bilinen ve rehberliği ilk kez tanımlayan Frank Parsons’ın tanımladığı rehberlik türü aşağıdakilerden hangisidir?

39 / 100

39) Aşağıdakilerden hangisi özel yetenek kuramlarından biri olan “beşgen kuramının” ilkelerinden biri değildir?

40 / 100

40) Okul rehber öğretmeni (psikolojik danışman), eski mezunlardan bazılarını arayıp, okulun açıldığı ilk hafta yapılacak etkinliğe davet etmiştir. Bu etkinlik eski mezunların okula yeni kaydolan öğrencilerle tanışmaları ve konuşmaları için fırsat oluşturmuştur. Mezunlardan şimdi avukat olan Yeşim Hanım ve öğretmen Nedim Bey, etkinlik sırasında birer konuşma yaparak okuldaki ilk günlerinde yaşadıklarını anlatmışlardır.

Yukarıda anlatılan etkinlik hangi rehberlik hizmeti kapsamındadır?

41 / 100

41) Aşağıdakilerden hangisi geleneksel eğitim anlayışında olmayıp, çağdaş eğitim anlayışında olan hizmettir?

42 / 100

42) Kadınlara özgü cinsiyet rolüyle ilgili kalıp yargılara sahip bir genç kızın meslek seçiminde, aşağıdaki etkenlerden hangisinin, diğerlerinden daha fazla rol oynaması beklenir?

43 / 100

43) Tez yazımı için bilimsel araştırma yapan Sultan öğretmen araştırma problemini belirledikten sonra detaylı bir tarama yapmak için birincil kaynaklara ulaşmak istiyor. Verilen bilgilere göre Sultan öğretmenin aşağıdaki kaynaklardan hangisini kullanması uygun olmaz?

44 / 100

44) I. Kan basıncı

II. Üniversite türleri

III. Çocuk sayısı

IV. Ağırlık

Yukarıda verilenlerden hangileri sürekli değişken sınıfında yer alır?

45 / 100

45) “Suyun içindeki tuz oranının kaynama sıcaklığına etkisi nedir?” sorusuna cevap aramak için kontrollü deney yapan bir fen bilimleri öğretmeninin araştırmasındaki bağımsız değişken aşağıdakilerden hangisi olur?

46 / 100

46) …………… operatörü arasına yazıldığı anahtar kelimelerin herhangi birini içeren sonuçların görüntülenmesini sağlar.

Yukarıdaki ifadede boşluğa aşağıdaki operatörlerden hangisinin yazılması uygundur?

47 / 100

47) Bir araştırmacı bilimsel araştırmasında örneklemi belirlerken kendi okulundaki öğrenciler ile çalışma yapması daha kolay ve ulaşılabilir olacağı için örneklemini çalıştığı kurum öğrencilerinden oluşturmuştur.

Yukarıda verilen örnekleme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

48 / 100

48) İki ya da daha çok değişken arasındaki ilişkinin herhangi bir şekilde bu değişkenlere müdahale edilmeden incelendiği araştırmalar hangi araştırma türüne örnek verilebilir?

49 / 100

49) Bir ölçme aracının ismi, açıklamaları ve sorularıyla ölçmeyi amaçladığı özelliği ölçüyor görünmesi durumu geçerlik türlerinden hangisine örnektir?

50 / 100

50) “School Education Gateway” ve “eTwinning” araçlarının taşındığı platform aşağıdakilerden hangisidir?

51 / 100

51) Arama motorunun her bir kelimeyi ayrı ayrı denetlemesinin önüne geçmek için anlamlı bir bütün oluşturan kelimelerle birlikte kullanılması gereken operatör aşağıdakilerden hangisidir?

52 / 100

52) Araştırmacının bir çalışma içerisinde nitel ve nicel yöntem, yaklaşım ve kuramları birleştirmesi olarak tanımlanan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

53 / 100

53) “Her bir öğrencinin kendi öğrenme ve gelişim özellikleri, ilgi ve gereksinimleri doğrultusunda eğitime erişimini, eğitim ortamlarına katılımını ve bu doğrultuda onlarla ilgili profesyonellerin desteklenmesine yönelik süreçleri gerektiren bir anlayıştır.” Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

54 / 100

54) Kapsayıcı eğitimde öğrenme içeriği uyarlanırken öğrencinin öğrenmesi beklenen öge sayısının değiştirilmesi aşağıdaki niteliklerden hangisi ile ilgilidir?

55 / 100

55) Mülteci eğitimindeki sorunların çözümünde okullarda alınan tedbirler hangi düzey kapsamına girer?

56 / 100

56) Toplumun çoğunluğunun sahip olduğu avantajlardan mahrum olmak, bu kaynaklardan yeterince pay alamamak olarak tanımlan ayrımcılık türü aşağıdakilerden hangisidir?

57 / 100

57) Aşağıdakilerden hangisinde kapsayıcı eğitimin bileşenleri doğru olarak verilmiştir?

58 / 100

58) Kapsayıcı eğitim ilk kez ………………………………. İle gündeme gelmiştir.” Cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir.

59 / 100

59) Sınıfta öğretmen soru sorduğunda soruyu cevaplamak için elini kaldıran öğrencilerden akademik başarısı düşük olan öğrencilere öğretmenin pek söz hakkı tanımaması aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanır?

60 / 100

60) I. Okul yöneticileri

II. Aileler

III. Sivil toplum kuruluşları

Yukarıda verilenlerden hangileri kapsayıcı eğitimin paydaşları arasında yer alır?

61 / 100

61) Çevrenin, materyallerin, etkinliklerin çocuğun etkileşim içinde olduğu her şeyin kapsayıcı eğitim mantığı içinde düzenlenmesi kapsayıcılığın temel belirleyici ilkeleri olan ……………….. ve …………….. boyutlarının şekillenebilmesi için önemlidir. Yukarıdaki paragrafta boşluklara aşağıdaki kavramlardan hangilerinin getirilmesi uygundur?

62 / 100

62) Kapsayıcı eğitim anlayışı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

63 / 100

63) “Öğrencinin belirli bir süre içinde tamamlayacağı işi yazılı olarak belirleyen öğretmen ve öğrenci arasında yapılan bir anlaşmadır.” tanımı verilen öğrenme içeriğinin uyarlanmasındaki yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

64 / 100

64) Öğretmen, aile ve yöneticilerin kapsayıcı eğitime ilişkin tutum geliştirmeyi hedefleyen profesyonel eğitim olanakları kapsayıcı eğitimin hangi ilkesi ile ilgilidir?

65 / 100

65) Aşağıdakilerden hangisi “yeşil çatıların” başlıca işlev ve yaraları arasında yer almaz?

66 / 100

66) “İnsan ile doğa arasında denge kurarak doğal kaynakları tüketmeden, gelecek nesillerin ihtiyaçlarının karşılanmasına imkân verecek şekilde bugünün ve geleceğin yaşamını ve kalkınmasını programlama anlamını taşımaktadır.”

Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

67 / 100

67) I. H2O

II. CO2

III. NH3

IV. N2O

Yukarıdakilerden hangileri sera gazlarına örnek olarak verilebilir?

68 / 100

68) Atmosferde hava olaylarının büyük bölümünün yaşandığı katman aşağıdakilerden hangisidir?

69 / 100

69) 1972 yılında gerçekleştirilen BM İnsan Çevresi Konferansı’nda sosyo-ekonomik yapıları ve gelişme düzeyleri farklı olan birçok ülkenin “çevre” konusunda ilk defa toplandığı konferans aşağıdakilerden hangisidir?

70 / 100

70) Dünya ekseninin eğimindeki ve Dünya'nın Güneş çevresindeki yörüngesinin şeklindeki yavaş değişikliklerin yerküre iklimi üzerindeki etkisi aşağıdakilerden hangisidir?

71 / 100

71) Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

72 / 100

72) I. Çöl iklimi

II. Akdeniz iklimi

III. Karadeniz iklimi

IV. Orta Anadolu iklimi

Yukarıdakilerden hangileri Türkiye coğrafyasında görülen iklimlerdendir?

73 / 100

73) Yerküreyi saran ve onun yaşanabilir bir gezegen olmasını sağlayan, çeşitli gazlardan oluşan gaz örtüsü olarak tanımlanan tabaka aşağıdakilerden hangisidir?

74 / 100

74) I. Tasarruf

II. Atıkların zararlarının azaltılması

III. Geri dönüşüm

Verilen öncüllerden hangileri sürdürülebilirlikle ilişkili kavramlar arasındadır?

75 / 100

75) Bireyin iyi bir dinleyici olması nedeni ile arkadaşları ile iyi iletişim kurması fakat bu özelliğinin farkında olmaması durumu Johari Penceresinin hangi alanı ile ilgilidir?

76 / 100

76) Müzik konusunda çok yetenekli olan Zeynep evde tek başına iken şarkılar söylüyor, notalar üzerinde çalışmalar yapıyor fakat sınıfta müzik dersinde iken bu özelliğini kimseye yansıtmıyor. Yukarıda anlatılan durum Johari penceresinin hangi alanı ile ilgilidir?

77 / 100

77) Sınıf düzenini bozan bir öğrenciye öğretmeni aşağıdakilerden hangisini söylerse kendisini ben dili ile ifade etmiş olur?

78 / 100

78) Aşağıdaki öğretmen ifadelerinden hangisi iletişim engeli içermemektedir?

79 / 100

79) Aşağıdakilerden hangisi iletişimin toplumsal işlevlerinden biridir?

80 / 100

80) “İletişimde kullanılan semboller alıcı için anlaşılır değilse, somut ifadelerden çok soyut olanlar kullanıldıysa, semboller alıcının aşina olduğu anlamların dışında ifade edildiyse, alıcının anlamakta zorlanacağı semboller açıklanmadıysa” iletişimdeki aksamanın hangi iletişim öğesinde olduğu düşünülmelidir?

81 / 100

81) “İletişim sürecinde kod açılarak oluşturulan mesajın tüm koşullar göz önüne alınarak yeniden değerlendirilmesi ve yeniden anlamlandırılması” ifadesi aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır?

82 / 100

82) Roller, zaman baskısı, geri bildirim sisteminin yetersiz olması, yönetim tarzı, aşırı bilgi yüklemesi, statü farklılıkları ve hiyerarşi nedenli olabilen iletişim engellerinin kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

83 / 100

83) İletişim sürecinde “yargılamak, eleştirmek ve suçlamak.” Karşı tarafta aşağıdaki hangi duruma sebep olur?

84 / 100

84)

  •  Ebeveyn, kardeş
  • Öğretmen, akran
  • Okul

Yukarıda verilen maddeler hangi ekolojik sistem birimi içerisinde yer alır?

85 / 100

85) “Günlük yaşamda bir sorunu çözmek için bilgi teknolojisi becerisini kullanma ve uygulama yeteneğidir. Bilgileri yönetmek, iletişim kurmak, sorunları çözmek ve içerik oluşturmak için donanım ve yazılım kullanma becerisi gibi temel becerilere hâkim olmayı gerektirir.”

Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

86 / 100

86) I. Araç plaka bilgisi

II. IBAN bilgisi

III. Vatandaşlık numarası

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri kişisel veri olarak ifade edilir?

87 / 100

87) Aşağıdakilerden hangisi 21. Yüzyıl becerilerinden biridir?

88 / 100

88) Aşağıdakilerden hangisi “uzaktan eğitimin” tanımıdır?

89 / 100

89) Aşağıdakilerden hangisi özellikle pandemi döneminde sıklıkla kullandığımız uzaktan eğitim senkron ders aracıdır?

90 / 100

90) Öğrencilere yönelik çoktan seçmeli, doğru-yanlış ve kısa cevaplı soruların hazırlanabildiği, öğrencilere anında onaylayıcı ya da detaylı geri bildirimlerin verilebildiği web2.0 aracı aşağıdakilerden hangisidir?

91 / 100

91) “Sanal sınıf uygulaması ile öğretmen ve akran geri bildirimine imkân sağlar. Program arayüzünde video linkleri paylaşılabilir, tartışma forumları açılabilir, öğrencilere ödevler verilebilir, anlık ve gecikmeli geri bildirimler düzenlenebilir. Bununla birlikte öğretmen ve öğrenciler tarafından derslere yönelik sunu materyalleri yüklenebilir ve bu materyallere yönelik geri bildirimler sunulabilir.”

Açıklaması verilen web2.0 aracı aşağıdakilerden hangisidir?

92 / 100

92) ………………………………. yüz yüze ve çevrim içi öğrenme ortamlarının ve yöntemlerinin bir arada kullanılması biçimde tanımlanabilir.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir?

93 / 100

93) Aşağıdakilerden hangisi okullarda görülen fiziksel şiddet türlerinden biri değildir?

94 / 100

94) I. Başlama isteği

II. İlginin artması

III. Düşüncelerinde oyunun öncelikli bir yere sahip olması

IV. Oyun bağımlılığının oluşması

Oyun bağımlılığın oluşma aşamalarının sıralanış şekli hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

95 / 100

95) Altın üçgen kuramına göre bireyin kimlik oluşumunda etkili unsurlar yukarıdaki şekilde 1, 2 ve 3 numara ile gösterilmiştir.

Buna göre numaralar ile gösterilen yerlere aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?

96 / 100

96) Ali sınıftaki bir arkadaşı tarafından sürekli sosyal dışlama ve hakkında dedikodu yapma gibi davranışlara maruz kalıyor. Arkadaşının Ali’ye uyguladığı şiddet türü aşağıdakilerden hangisidir?

97 / 100

97) Güvenlik ihtiyacı Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinin kaçıncı basamağında yer alır?

98 / 100

98) Kişi giderek yalnızlaşır ve sonunda çevresinden tümüyle yalıtılmış hâle gelir. Sanal dünyada ise sosyal ağda çok çeşitli ilişkileri vardır. Aşırı internet kullanımına rağmen mağdurların birçoğu başlarda okulu, mesleği ya da işi sürdürmeye çalışırlar. Ama bir süre sonra bunu başarmak mümkün olmaz. Notlar kötüleşir, iş yerine aşırı yorgun gelirler, konsantre olamazlar. Genellikle geç kalırlar, ev de ihmal edilir.

Yukarıda verilen internet bağımlılığı sonuçları aşağıdaki türlerden hangisinin kapsamı içinde yer alır?

99 / 100

99) Aşağıdakilerden hangisi olumlu okul iklimi oluşturulması için yapılması gerekenler arasında yer almaz?

100 / 100

100) Kişinin duygularını, ilgi alanlarını, değerlerini ve güçlü yanlarını/yeteneklerini doğru bir şekilde değerlendirme ve sağlam temellere dayanan bir öz güven duygusunu sürdürme becerisidir. Yukarıda tanımı verilen sosyal duygusal öğrenme becerisi aşağıdakilerden hangisidir?

Skorunuz

The average score is 0%

Bu testi beğendiyseniz bize bir iyilik yapın ve bu testi sosyal medya hesabınızda paylaşın 🙂

LinkedIn Facebook Twitter VKontakte
0%

NOT: Bu deneme sınavı içerisinde yer alan soruların bir kısmı çıkmış KPSS eğitim bilimleri soruları, bir kısmı KPSS hazırlık kitaplarında yer alan sorular, bir kısmı ise kendi yazdığım soruları içermektedir. [Sultan Duruduygu]

Diğer Deneme Sınavları için tıklayın.

Tüm Modüllere ait tarama testleri için tıklayın.

MEB tarafından 14 Eylül 2022’de 2. si yayınlanan Uzman Öğretmenlik Sınavı Örnek Sorularını online olarak çözmek için tıklayınız. [20 Soru]

MEB tarafından 14 Eylül 2022’de 2. si yayınlanan Başöğretmenlik Öğretmenlik Sınavı Örnek Sorularını online olarak çözmek için tıklayınız. [25 Soru]

MEB tarafından 29 Ağustos 2022’de yayınlanan Uzman Öğretmenlik Sınavı Örnek Sorularını online olarak çözmek için tıklayınız. [20 Soru]

MEB tarafından 29 Ağustos 2022’de yayınlanan Başöğretmenlik Sınavı Örnek Sorularını online olarak çözmek için tıklayınız. [25 Soru]

Eğitim Bir Sen tarafından yayınlanan Konu Kavrama Testleri örnek soruları online çözmek için tıklayın.

Uzman Öğretmenlik Sınavı Örnek Soru Kitapçığı’nı [PDF] indirmek için tıklayınız.

Başöğretmenlik Sınavı Örnek Soru Kitapçığı’nı [PDF] indirme için tıklayınız.

MEB 2022 Uzman Öğretmenlik Yetiştirme Programı Çalışma Kitabı (461 Sayfa PDF) İçin tıklayınız.

MEB 2022 Başöğretmenlik Yetiştirme Programı Çalışma Kitabı (591 Sayfa PDF) İçin tıklayınız.

Yorum yapın